СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

ЕИК: 176036263

Седалище и адрес на управление:
пл.”Съединение” №1, с.Брестовица 4224,
община Родопи, област Пловдив

Председател на УС на МИГ: Румяна Самоковарева – тел.: 0888696090

Изпълнителен директор:  Даниела Салкина – тел.: 0885202428

Експерт прилагане на СВОМР – Стефка Кръстева – тел.: 0877538893

Tехнически сътрудник – Божена Божкова – тел.: 0899024302

Е-mail:  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg