ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, 27.02.2019

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ПО

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

МИГ Перущица-Родопи публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване и изпълнение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи.

В срок от 28.02.2019 г. до 07.03.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес:  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел Приеми след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

1. Проект обява във формат .doc

2. Проект на Условия за кандидатстване във формат .docx

3. Документи за кандидатстване .rar

4. Документи за изпълнение .rar