Актуален списък на ОС към 14032024

Актуален списък на ОС към 14032024.pdf

 

 


18.08.2023 г., Покана и протокол от общо събрание на 18.08.2023 г. 

ПРОТОКОЛ № 2 отОБЩО СЪБРАНИЕ НА 18.08.2023.pdf

 

 


06.03.2023 г., Покана и протокол от общо събрание на 06.03.2023 г.

Покана и протокол ОС 06032023.pdf

Актуален списък членове ОС към 06032023″ .pdf

 

 


16.06.2022 г., Покана и протокол от общо събрание на 16.06.2022 г.

Покана и протокол ОС 16062022.pdf

 

 

 


20.05.2021 г., Покана и протокол от общо събрание на 20.05.2021 г.

Покана и протокол ОС 20052021.pdf

 

 

 


04.03.2021 г., Покана и протокол от общо събрание на 04.03.2021 г.

Покана и протокол от ОС 04032021 .pdf

Актуален списък членове ОС 04032021 заличени.pdf

 

 


12.03.2020, Покана и протокол от общо събрание

Покана за ОС – 11.03.2020 в .pdf

Протокол Н-р 1 от ОС – 11.03.2020 .pdf

Списък на ОС към 12.03.2020 в .pdf

 

 


01.07.2019, Покана и протокол от общо събрание

Покана и протокол ОС – 19.06.2019 в .pdf

Списък на ОС към 28.06.2019 в .pdf

 

 

 


25.05.2018, Покана и протокол от общо събрание

Актуален списък на ОС след 28.08.2018 в .pdf формат

Покана ОС – 28.08.2018 в .pdf формат

Протокол ОС от 25.05.2018 в .pdf формат

Покана ОС – 25.05.2018 в .pdf формат

Свали Протокол от Общо събрание в .pdf формат

Програма за развитие на селските райони
ЗАСЕДАНИЕ No 3 НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“

Протокол No 03/28.08.2018 г.

Провеждане на заседанието:
на основание чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от Устава на Сдружение «МИГ Перущица-Родопи» и на
основание Решение No 9, Протокол No 05/17.08.2018 г. на Управителния съвет

Дата и време на провеждане: 28.08.2018 г. /вторник/, 16:00 часа.
Mясто на провеждане: с. Брестовица, Музей на виното „Влаховата къща“.

На заседанието в 16:00 ч. присъстват 20 члена на Сдружението, което е повече от 2/3 от
всички членове на Сдружението. На основание чл. 28 от Устава на МИГ „Перущица-Родопи”, има
кворум и заседанието може да се проведе.
Председателят на УС г-жа Румяна Самоковарева откри заседанието като предложи
следните процедурни решения: протоколът да се води от Емилия Янкулова – член на УС на
Сдружението като секретар на ОС, преброител да бъде – Спас Шопов. Предложенията бяха
приети с единодушие от членовете на ОС.
Председателят на ОС, г-жа Румяна Самоковарева, предложи заседанието да протече при
следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в Общо събрание и Управителния съвет на Сдружението;
2. Приемане на условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки;
3. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.;
4. Вземане на решение за членуване на МИГ Перущица-Родопи в СНЦ „Националната
асоциация на местните инициативни групи в България“.
5. Приемане на програмата за планираните дейности и бюджет на Сдружението за 2019 г.
6. Разни.
1Предложението на г-жа Самоковарева бе подложено на гласуване.
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ: No 03, прието с Протокол No 03/28.08.2018 г.
ОС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи“ реши събранието да се
проведе при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Промени в Общо събрание и Управителния съвет на Сдружението;
2. Приемане на условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки;
3. Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на
дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.;
4. Вземане на решение за членуване на МИГ Перущица-Родопи в СНЦ „Националната
асоциация на местните инициативни групи в България“.
5. Приемане на програмата за планираните дейности и бюджет на Сдружението за 2019 г.
6. Разни.
Прието с 20 гласа „ЗА“ и 0 гласа „ПРОТИВ“.
По т. 1 от Дневния ред:
Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпило заявление за прекратяване на членство
в ОС на МИГ на Сдружение на и за хора с увреждания „Надежда“ гр.Перущица, ул. „Отец
Паисий” No2, с предствляващ по правомощие Валерий Костадинов, от квотата на нестопански
сектор
Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува прекратяване на членство в ОС на
МИГ на Сдружение на и за хора с увреждания „Надежда“ гр. Перущица, с предствляващ по
правомощие Валерий Костадинов, от квотата на нестопански сектор.
Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на
гласуване.
Членовете на ОС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ No 16
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.10 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина –
Родопи“
РЕШИ:
Прекратява членството на Сдружение на и за хора с увреждания „Надежда“ гр.Перущица,
ул. „Отец Паисий” No2, с предствляващ по правомощие Валерий Костадинов, от квотата на
нестопански сектор в Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-
Родопи“.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
2Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпило заявление за прекратяване на членство
в ОС на МИГ на Земеделски производител Атанас Георгиев Мирчев от квотата на нестопански
сектор
Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува прекратяване на членство в ОС на
МИГ на Земеделски производител Атанас Георгиев Мирчев, от квотата на нестопански сектор
Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на
гласуване.
Членовете на ОС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ No 17
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.10 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина –
Родопи“
РЕШИ:
Прекратява членството на Земеделски производител Атанас Георгиев Мирчев от квотата
на нестопански сектор в Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-
Родопи“.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпилата номинация за членство в ОС на МИГ
на Христо Георгиев Джалъзов от квотата на нестопанския сектор.
Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува приемането на Христо Георгиев
Джалъзов, от квотата на нестопанския сектор в Общо събрание на МИГ.
Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на гласуване.
Членовете на ОС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ No 18
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.10 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина –
Родопи“
РЕШИ:
Приема за член на Общото събрание на Сдружението Христо Георгиев Джалъзов,
постоянен адрес гр.Перущица, общ.Перущица, от квотата на нестопанския сектор.
с
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа
Румяна Самоковарева запозна присъстващите с постъпилата номинация за членство в ОС на МИГ
на „Пролайн“ ЕООД, с представляващ Николай Ламбов Костов, от квотата на стопанския сектор.
3Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува приемането на Пролайн“ ЕООД, с
представляващ Николай Ламбов Костов, от квотата на стопанския сектор в Общо събрание на
МИГ.
Г-жа Самоковарева даде думата за мнения и съображения, след което подложи на гласуване.
Членовете на ОС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ No 19
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.10 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина –
Родопи“
РЕШИ:
Приема за член на Общото събрание на Сдружението Пролайн“ ЕООД, с представляващ
Николай Ламбов Костов, от квотата на стопанския сектор.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
Председателят на УС на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” г-жа
Румяна Самоковарева запозна членовете на ОС, че са постъпили две заявления от членове на УС
за освобождаването им от УС на МИГ, поради невъзможност да изпълняват задълженията си.
Едното заявление от 28.08.2018 г.е постъпилo от г-н Константин Витанов, представляващ Община
Перущица. Към заявлението за освобождаване от УС е приложено и решение на ОбС – гр.
Перущица.
Г-жа Самоковарева предложи ОС на МИГ да гласува освобождаването на Община Перущица, с
представляващ Константин Вихъров Витанов– публичен сектор от УС на МИГ.
Членовете на ОС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ No 20
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина –
Родопи“
РЕШИ:
Освобождава от Управителния съвет на МИГ Община Перущица , с представляващ
Константин Вихъров Витанов ЕГН 7912044628 – публичен сектор.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
Второто заявление от 15.08.2018 г. е постъпило от Костадин Иванов Тотов, представляващ
Спортен клуб по баскетбол „Перущица” в УС на МИГ.
4Г-жа Самоковарева предложи членовете на ОС на МИГ да гласуват освобождаването на Спортен
клуб по баскетбол „Перущица”, представлявано от Костадин Иванов Тотов– нестопански сектор;
Членовете на ОС взеха следните решения:

РЕШЕНИЕ No 21
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ, Общото събрание на „МИГ Перущина –
Родопи“
РЕШИ:
Освобождава от Управителния съвет на МИГ Спортен клуб по баскетбол „Перущица”
представлявано от Костадин Иванов Тотов– нестопански сектор.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
Г-н Стоян Мишев предложи за членове на УС да бъдат избрани:
1. „Домейн Юстина“ ЕООД, представляващ по пълномощие Иван Ангелов Богатинов, от
квотата на стопански сектор
2. Христо Георгиев Джалъзов, от квотата на нестопанския сектор.
След кратки дискусии и поради липса на други предложения, членовете на ОС взеха следните
решения:

РЕШЕНИЕ No 22
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ
РЕШИ:
Избира за член на Управителния съвет на „МИГ Перущица – Родопи“
1. „Домейн Юстина“ с представляващ по пълномощие Иван Ангелов Богатинов, от квотата
на стопански сектор.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”

РЕШЕНИЕ No 23
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т.7 от Устава на МИГ
РЕШИ:
5Избира за член на Управителния съвет на „МИГ Перущица – Родопи“ 5.
Георгиев Джалъзов, от квотата на нестопански сектор.
Христо
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
След гласуването на членовете на Общото събрание на МИГ, Управителният съвет остава в
следния състав:
1. Община Родопи с представляващ Румяна Иванова Самоковарева – публичен сектор;
2. „Домейн Юстина“ ЕООД, с представляващ по пълномощие Иван Ангелов Богатинов-
стопански сектор;
3. „Янкулова 92” ЕООД представлявано от Емилия Стойкова Янкулова – стопански
сектор;
4. Земеделски производител Петър Йорданов Андонов – стопански сектор;
5. Христо Георгиев Джалъзов – нестопански сектор;
6. Спас Милков Шопов – нестопански сектор;
7. НЧ „Просвета – 1929”, с. Белащица, представлявано от Магдалена Василева
Димитрова – нестопански сектор.
По т. 2 от Дневния ред: Г-жа Салкина представи пред членовете на ОС за одобрение проект на
на условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки. След проведена дискусия и
обсъждане на направеното предложение, членовете на ОС взеха следното

РЕШЕНИЕ No 24
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал.1, т. 5 от Устава на МИГ
РЕШИ:
1. Одобрява условия за финансиране на проекти към СВОМР на МИГ с еднакъв брой точки.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
По т. 3 от Дневния ред: Г-жа Даниела Салкина докладва пред членовете на ОС, че има отворен
прием по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни
инициативни групи“ и за възможностите, които предоставя мярката.
След проведената дискусия и обсъждане на позитивите и негативите при евентуално
кандидатстване, членовете на ОС взеха следното:

РЕШЕНИЕ No 25
Протокол No 03/28.08.2018 г.
6На основание чл. 25, ал.1, т. 20 от Устава на МИГ
РЕШИ:
Одобрява кандидатстването на „МИГ Перущица – Родопи“ по подмярка 19.3 „Подготовка
и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
По т. 4 от Дневния ред: Г-жа Румяна Самоковарева запозна членовете на Сдружението, че има
отправена покана МИГ Перущица-Родопи да стане член в СНЦ „Националната асоциация на
местните инициативни групи в България“.
След обсъждане на направеното предложение, членовете на ОС взеха следното

РЕШЕНИЕ No 26
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал. 1, т. 15
РЕШИ:
1. „МИГ Перущица-Родопи“ да подаде заявление за членство и да стане член на Общото
събрание на СНЦ „Националната асоциация на местните инициативни групи в България“.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
По т. 5 от Дневния ред: Г-жа Даниела Салкина, Изп. Директор на МИГ, предсатви пред
членовете на Сдружението програмата за планираните дейности и проекто-бюджет за 2019 г.
След обсъждане на програмата и бюджета на 2019 г. и поради липса на други предложения,
членовете на ОС взеха следното

РЕШЕНИЕ No 27
Протокол No 03/28.08.2018 г.
На основание чл. 25, ал. 1, т. 12

РЕШИ :
1. Одобрява програмата за планираните дейности и бюджет на Сдружението за 2019 г.
Прието с 20 гласа „За” и 0 гласа „Против”
По т. 6 от Дневния ред: Разни, няма мнения и съображения.
Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Самоковарева закри заседанието в 18:00 часа.

Румяна Самоковарева
Председател на ОС

Емилия Янкулова
Секретар на ОС

Спас Шопов
Преброител ОС