Обява за работа: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ – 08.06.2020

РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“ обявява свободно работно място за длъжността: Технически асистент на срочен трудов договор по заместване, 8 часов работен ден

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – завършено висше образование, най-малко степен “бакалавър”;
 • Професионален стаж най-малко две години ;
 • Да отговаря на условията на чл. 12, ал. 3 от Наредба 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • Да не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
 • Да не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице;
 • Умение за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel;
 • Комуникативни умения, умение за работа в екип.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Автобиография – CV
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;
 • При необходимост ще се изискват допълнителни документи

Документите се подават по поща с обратна разписка на адрес: СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“: с. Брестовица 4224, пл. ”Съединение” №1, община Родопи, област Пловдив в срок до 18.06.2020 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо на изпращане.

С кандидатите, отговарящи на исизкванията ще се проведе интервю, за което ще бъдат допълнително информирани.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882998614 – Румяна Самоковарева – Председател на УС на МИГ