Обява за работа: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ – 05.12.2018

РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“ обявява работно място за длъжността: Технически асистент на срочен трудов договор до 2023 година, 6 часов работен ден

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен – завършено висше образование, най-малко степен “бакалавър”;
  • Професионален стаж най-малко две години ;
  • Умение за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel
  • Комуникативни умения, умение за работа в екип

Кандидатите да представят следните документи:

  • Автобиография – CV
  • Копие от диплома за завършено образование
  • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;
  • При необходимост ще се изискват допълнителни документи

Документите се подават по поща с обратна разписка на адрес: СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“: с. Брестовица 4224, пл.”Съединение” №1, община Родопи, област Пловдив в срок до 22.12.2018 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо на получаване.

С кандидатите, отговарящи на исизкванията ще се проведе интервю, за което ще бъдат допълнително информирани.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882998614 – Румяна Самоковарева – Председател на УС на МИГ