Обява относно проектни предложения по подмярка 4.1, 22.07.2019

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ


обявява процедура за прием на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване №
 BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на
МИГ 
ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

Приложения:

1. ОБЯВА 4.1 ВТОРИ ПРИЕМ

2. Условия за кандидатстване Мярка 4.1 ВТОРИ ПРИЕМ

3.Документи за кандидатстване ВТОРИ ПРИЕМ

4.Условия и Документи за изпълнение ВТОРИ ПРИЕМ