Преразглеждане на оценка на процедура за подбор по BG06RDNP001-19.359- S1 МИГ Перущица-Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г. и  файлове, които прикачвам

ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД № 2 от 10.12.2021

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ СЛЕД ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД №2

СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТИ СЛЕД ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД №2


Процедура за подбор по BG06RDNP001-19.359- S2 МИГ Перущица-Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.

1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ

2. СПИСЪК НА ПРОЕКТИ, НЕПРЕМИНАЛИ ЕТАП НА АСД

3. СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТИ

4. СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

5. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТИ

6. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТИ

7. ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 09022021


Процедура за подбор по BG06RDNP001-19.359- S1 МИГ Перущица-Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.

1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ

2. СПИСЪК НА ПРОЕКТИ, НЕПРЕМИНАЛИ ЕТАП НА АСД

3. СПИСЪК НА ОТТЕГЛЕНИТЕ ПРОЕКТИ

4. СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПРОЕКТИ

5. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТИ

6. СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ ПРОЕКТИ

7. ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД 18092020