Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

1. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРОЕКТИ в .PDF

2.СПИСЪК НА ОТХВЪРЛЕНИТЕ НА ЕТАП ОАСД ПРОЕКТИ в .PDF