Покана за информационни срещи

17.12.2019,

До всички лидери и заинтересовани лица

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на информационна среща:

На 23.12.2019 г. в с. Първенец, община Родопи, от 11:00 ч. в сградата на Кметство Първенец;

На 27.12.2019 г. в с. Брестовица, община Родопи, от 11:00 ч. в „Пенционерски клуб“.

С уважение,

Румяна Самоковарева
Председател на УС на
Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”