Покана за инфoрмационна среща 23.08.2019

Покана за информационна среща в .docx формат

До всички лидери и заинтересовани лица

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с отворена процедура за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и в изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на информационна среща: На 23.08.2019г. в с. Утина, община Родопи, от 11:00ч. в „Домейн Юстина“

С уважение

Румяна Самоковарева
Председател на УС на
Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”