Покана за провеждане на Общо събрание на сдружението на 19.06.2019 г.

Дата на публикуване: 11.06.2019, 09:00 ч.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 17 от 10.06.2019 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 19.06.2019 г. /сряда/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Актуализиране на СВОМР на „МИГ Перущица – Родопи“;

2. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 2018 г.

3. Освобождаване на членове на ОС на Сдружението

4. Приемане на членове на ОС на Сдружението

5. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.

„Съединение“, № 1.
На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”: РУМЯНА САМОКОВАРЕВА