Покана за провеждане на Общо събрание на 22.01.2019

14.01.2019

До членовете на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦАРОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание

Дата: 22.01.2019 г. Час: 11:00 часа

Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 1 от 11.01.2019 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 22.01.2019 г. /вторник/ от 11:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 2018г.
  2. Промени в колективния върховен орган на сдружението

  3. Одобряване на актуализация на бюджет за 2019 година.

  4. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.

Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА …………………………………………..

Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

Покана за провеждане на Общо събрание в .doc формат