Проведена информационна среща, 16.08.2018

ПРОВЕДЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И ОБУЧЕНИЯ , свързани с подготовка на проекти по СВОМР на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

На 16.08.2018г. в с. Крумово, община Родопи, на 17.08.2018г. в с. Ягодово, община Родопи, на 20.08.2018г. в с. Белащица, община Родопи, на 21.08.2018г. в с.Браниполе, община Родопи, н а 27.08.2018г. в гр.Перущица, на 28.08.2018г. с. Цалапица, община Родопи  и на 12.09.2018г. в с. Първенец, община Родопи, се проведоха информационни срещи с потенциални бенефициенти, във връзка с предстоящите приеми на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” .