Проведено обучение по СВОМР

ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по СВОМР на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

На 13.09.2018 г. и 14.09.2018 г. в  „Домейн Юстина” ООД, с.Устина, община „Родопи”, се проведе двудневно обучение, свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”