През месец октомври 2016 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Перущица-Родопи (МИГ Перущица-Родопи) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/21.10.2016 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Стойността за договора за изпълнение на стратегията е 2 933 745 лв.

18. ГОДИШЕН ДОКЛАД 2023 – МИГ Перущица-Родопи

17. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР МИГ Перущица-Родопи v.7 102023

16. ГОДИШЕН ДОКЛАД 2022_ МИГ Перущица- Родопи 

15. ГОДИШЕН ДОКЛАД 2021_ МИГ Перущица- Родопи 

14. ГОДИШЕН ДОКЛАД 2020_ МИГ Перущица- Родопи

13. Годишен доклад 2019 МИГ Перущица- Родопи

12. Годишен доклад 2018 МИГ Перущица- Родопи

11. Годишен доклад 2017 МИГ Перущица-Родопи

10. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР МИГ Перущица-Родопи v.6 102021

9. ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-137 ОТ 07.10.2021

8. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР МИГ Перущица-Родопи v.6 052021

7. Допълнително споразумение МЗХГ МИГ 26.11.2019

6. АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР МИГ Перущица-Родопи v.3 072019

5. Допълнително споразумение МЗХГ МИГ 08.07.2019

4. Актуализирана СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР Родопи, Перущица v.1 27072018

3. Допълнително споразумение МЗХГ МИГ 27.07.2018

2. СПОРАЗУМЕНИЕ РД 50-137 ОТ 21.10.2016

1. Стратегия ВОМР 05.2016