През месец октомври 2016 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Перущица-Родопи (МИГ Перущица-Родопи) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/21.10.2016 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

Стойността за договора за изпълнение на стратегията е 2 933 745 лв.

Стратегия за ВОМР Родопи-Перущица v.1.PDF формат

Актуализирана стратегия за ВОМР в .PDF формат

Стратегия за ВОМР в .PDF формат

Допълнително споразумение – МЗХ  в .PDF формат