Територията на „МИГ Перущица-Родопи” е с обща площ от 573.519 кв.км и включва обхвата на община Перущица (1 населено място) и община Родопи (21 населени места). Двете общини са съседни и имат обща граница, попадайки в административните граници на област Пловдив и в район на планиране – Южен Централен Район. Средната гъстота на населението е 65.66 д/ km2

Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ:

Списък на общините, обхванати от МИГ:

Община Родопи, община Перущица

Списък на населените места, обхванати от МИГ

Община Перущица – гр.Перущица
Община Родопи – с.Белащица, с.Бойково, с.Браниполе, с.Брестник, с.Брестовица, с.Дедово, с.Златитрап, с.Извор, с.Кадиево, с.Крумово, с.Лилково, с.Марково, с.Оризари, с.Първенец, с.Ситово, с.Скобелево, с.Устина, с.Храбрино, с.Цалапица, с.Чурен, с.Ягодово

Важен фактор за икономическото развитие на територията на МИГ са почвено-климатичните ресурси и естетическата стойност на природата. Съчетанието на различни релефни форми дава разнообразен облик на ландшафта и възможности за развитие и диверсифициране на различни форми на земеделие, животновъдство и туризъм.

На територията има изключително биоразнообразие от растителни и животински видове.

Основополагащо място в структура й заемат лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството.

Благодарение на природогеографските дадености и културното наследство територията на „МИГ Перущица-Родопи” има потенциал да се превърне в притегателна туристическа дестинация за краткосрочни и средносрочни туристически посещения.

В обхвата на МИГ са разположени културни обекти от различно естество – читалища, културни институти, паметници на културата, храмове. Разработените културни календари включват събития с местен, регионален, национален и международен характер, привличащи интереса на местните жители и гости.