Актуален списък на УС

Покана и протокол от УС Номер19 от 02.09.2019

Заседания 2019 година

Заседания 2018 година

ПРОТОКОЛ No 4 от 25.05.2018

Сдружение „Местна инициативна група
Перущица-Родопи”

с .Брестовица, пл. „Съединение” No 1, e-mail: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, www.mig-p-r.org;
ПРОТОКОЛ No 4

от заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна
инициативна група Перущица-Родопи”

Днес, 25.05.2018 г., в 13:30 часа, в с. Брестовица, община „Родопи“, обл. Пловдив в
офиса на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи“, пл.
„Съединение” No 1 се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна
инициативна група Перущица-Родопи”.
На заседанието присъстваха 7 от членовете на Управителния съвет, а именно:
1. Георги Василев Ташев;
2. Костадин Иванов Тотов;
3. Спас Милков Шопов;
4. Константин Вихъров Витанов;
5. Емилия Стойкова Янкулова;
6. Петър Йорданов Андонов;
7. Валентина Радкова Хаджиева.

Заседанието бе открито от г-н Георги Ташев, който предложи на основание чл. 38, ал. 1
от Устава на Сдружението заседанието да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избиране на Председател на УС на МИГ;
2. Разглеждане на постъпили кандидатури за заемане на длъжността „Експерт по
прилагане на СВОМР и избиране на експерт;
3. Разни.

Проекто-дневният ред бе приет с 7 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 и УС започна работа по
точките от дневния ред.
Процедурно решение, г-н Георги Ташев предложи за протоколчик на заседанието на УС
да бъде Константин Вихъров Витанов и предложението бе прието с единодушие.

По т. 1 от Дневния ред: Г-н Витанов предложи за Председател на УС на МИГ
да бъде избрана г-жа Румяна Самоковарева, представляваща община Родопи.

След кратки разисквания УС единодушно с 7 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 прие
следното решение

РЕШЕНИЕ 7/25.05.18г.

на основание чл. 36, т. 30 от Устава на Сдружението Управителният съвет:
избира за Председател на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“
г-жа Румяна Самаковарева;

По т. 2 от Дневния ред: Г-н Витанов представи на членовете на УС постъпилите
кандидатури за заемане на длъжността „Експерт по прилагане на СВОМР“.
След внимателно разглеждане на постъпилите кандидатури, преглед дали отговарят на
изискванията и кратки разисквания УС единодушно с 7 гласа ЗА, ПРОТИВ-0 УС прие
следното решение

РЕШЕНИЕ 8/25.05.18г.

На основание чл. 36, т. от Устава на Сдружението Управителният съвет:
Избира Стефка Атанасова Кръстева за „Експерт по прилагане на СВОМР на МИГ“.

По т. 3 от Дневния ред: Разни.

Изказвания, становища, питания – няма. Поради изчерпване на дневния ред заседанието
бе закрито в 14:30 часа

Водещ заседанието
Георги Василев Ташев – Председател на УС на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”

Изготвил протокола
Константин Витанов, мЗаместик – Председател на УС на МИГ