Свали устав в .pdf формат

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на Сдружение с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование: СДРУЖЕНИЕ
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”, организацията на дейността
му, неговите принципи, цели, задачи и средства за постигането им, както и правата,
задълженията и отговорността на членовете му и на органите за управление при осъществяването
на дейността им в обществена полза в изпълнение на разпоредбите на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.

Днес, 27.12.2010 г., в с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, се прие и
подписа настоящият устав:

І. О БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование
Чл. 1./ /изм. с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ (1) Наименованието на
Сдружението е: Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи“
(2) Съкратено наименованието може да се изписва като: Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”.
(3) На английски език наименованието ще се превежда и изписва като: Association “Local
Action Group Perushtitsa-Rhodope” или съкратено: Association “LAG PR”.
(4) Писмените изявления от името на Сдружението трябва да съдържат пълното му
наименование, седалището, адреса на управление, както и данни за регистрацията, включително
и БУЛСТАТ номер.
(5) /изм. с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ За краткост, навсякъде по-
надолу в този устав Сдружението с нестопанска цел с наименование: Сдружение “Местна
инициативна група Перущица-Родопи” ще се обозначава като “Сдружението”.
Седалище и адрес на управление
Чл. 2. (1) Седалището на Сдружението е: с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област.
(2) Адресът на управление на Сдружението е: с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска
област, пл. „Съединение”, No 1.
ІІ. С ТАТУТ
Основни положенияЧл. 3. /изм. с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г. (1) Сдружение “ Местна
инициативна група Перущица-Родопи” е доброволно сдружение на физически и юридически
лица.
(2) Сдружението е самостоятелно юридическо лице с нестопанска цел, което се регистрира по
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и при спазване изискванията на Наредба No 22 от
14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,, наричана по-
долу за краткост „Наредба 22 на МЗХ”, както и на останалите изисквания и указания на
Програмата за развитие на селските райони и на Министерството на земеделието и храните,
наричано за краткост – МЗХ.
(3) Сдружението е публично-частно партньорство с участието на представители на общинските
власти, стопанския и нестопанския сектор.
(4) Сдружението приема и се ангажира с прилагането на Стратегия за водено от общностите
местно развитие в границите на територията, определена за изпълнение на тази стратегия –
общините „Родопи” и „Перущица”.
(5) Сдружението е независима организация, която не може да преследва партийни цели или да се
подчинява на определена политическа или обществена група в ущърб на останалите граждани,
институции и организации на територията на общини „Родопи” и „Перущица”.
(6) Сдружението притежава отличаваща го собствена емблема и лого.
Определяне на дейността
Чл. 4. (1) Сдружението се определя за извършване на общественополезна дейност.
(2) Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза.
Срок
Чл. 5. Сдружението се учредява за неопределен срок.
ІІІ. Ц ЕЛИ , П РЕДМЕТ , О СНОВНИ ПРИНЦИПИ И С РЕДСТВА
Цели
Чл. 6. Цели на Сдружението са:
1. Да подпомага разработването на инициативи и проекти за развитие на територията;
2. Да подпомага устойчивото и конкурентноспособно развитие на територията на общини
„Родопи” и „Перущица” чрез планиране и управление на стратегия за водено от общностите
местно развитие;3. Да развива и утвърждава европейски практики и подходи за териториално интегрирано
развитие на селските райони и по-конкретно подхода „ВОМР”, подкрепян от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони;
4. Да информира и мотивира за участие всички заинтересовани страни относно планирането,
изпълнението и постигането на целите на Сдружението и на стратегията за ВОМР;
5. Да работи в мрежа на национално и международно ниво, като инициира, участва и подпомага
създаването и развитието на подобни мрежи за сътрудничество на професионален, секторен,
териториален и други подобни принципи;
6. Да координира дейностите и конкретните инициативи в основните сектори на територията на
общини „Родопи” и „Перущица”.
7. Да работи активно за привличане на финансиране за реализирането на проекти и инициативи,
способстващи постигането целите на Сдружението;
8. Да работи за ефективното обединяване, координиране и разгръщане на потенциала на всички
участници в Сдружението и на самата територия на общини „Родопи” и „Перущица”;
9. Да осигурява обучение на местната общност и развитие на човешкия потенциал чрез
увеличаване на местния капацитет и знания;
10. Да подпомага общия маркетинг и подобряване на конкурентоспособността на местните
продукти от територията;
11. Да осигурява и гарантира прозрачност на работата си по отношение на планирането и
финансирането на дейностите;
12. Да насърчава и осигурява представеността, активното включване и участието на възможно
по-широки кръгове членове на общността и групи заинтересовани страни;
13. Да осигурява взимането на решенията за целите и по управлението на съвместна стратегия
при равнопоставеност на трите основни сектора;
14. Да работи за повишаване на качеството на живот на територията на общини „Родопи” и
„Перущица”, като инициира, развива и утвърждава практики за ефективно публично-частно
партньорство.
Предмет
Чл. 7. (1) Предмет на основна дейност на сдружението е:
1. Прилагане на подхода „ВОМР” в рамките на Ос 4 от Национална програма за развитие на
селските райони чрез планиране и прилагане на интегрирана стратегия за териториално
конкурентноспособно развитие;
2. Изготвяне на предложения за финансиране на стратегия за водено от общностите местно
развитие на местна инициативна група пред МЗХ в съответствие с подхода „ВОМР” и
съответните разпоредби на МЗХ, както и пред други финансиращи програми и институции;
3. Осигуряване изпълнението на стратегията чрез:- управление на конкурси за проекти,
– подпомагане на планирането и изпълнението на проектите с методическа помощ и обучение,
– работа в мрежа на регионално, национално и международно ниво,
– координиране и планиране.
4. Осъществяване на контрол и мониторинг върху изпълнението на решенията, свързани с
прилагане на стратегията за местно развитие в съответствие с подхода „ВОМР”;
5. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
6. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и
консултантска дейност;
7. Организиране на информационни, образователни, застъпнически кампании, свързани с целите
на Сдружението;
8. Разработка и предоставяне на методическа помощ, включително предоставяне на
информация, провеждане на обучения, консултиране, обмен на опит;
9. Създаване на партньорски отношения с организации и институции за целите на интегрирано
териториално развитие;
10. Осигуряване на публичност и информация чрез:
– създаване и поддържане на консултативни механизми, осигуряващи възможността за участие на
представители на местната общност в процеса на оценка на нуждите, планиране и обновяване на
стратегията за местно развитие;
– поддържане на интернет страница и публикуване на нея на всички обсъждания и решения;
– разработване и разпространение на брошури, бюлетини и други печатни материали;
– провеждането на годишни представяния за дейността на Сдружението пред обществеността.
11. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики;
12. Мобилизиране на ресурси и доброволен труд;
13. Всякаква незабранена от закона нестопанска дейност, свързана с целите на Сдружението,
както и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, и
приходите, от която се използват само за постигане на целите на сдружението.
(2) Гореизброените дейности ще бъдат изпълнявани в зависимост от финансовите средства на
Сдружението и съобразно програмата за дейността, приета от Общото събрание на Сдружението.
Ръководни принципи
Чл. 8. Сдружението се изгражда на следните принципи:
1. Партниране и равнопоставеност между представителите и интересите на гражданския,
публичния и бизнес секторите;2. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на пол, произход, етнос, раса,
религия, социална или партийна принадлежност;
3. Участие в състава на МИГ на обикновено изолирани от взимането на решения групи като
млади хора (до 35 г.) и малцинствени общности;
4. /отменена с Решение No34, взето с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението/;
5. Право на глас и на активно участие в управлението на Сдружението за всеки член;
6. Осигуряване на прозрачност, публичност и отчетност при вземането и изпълнението на
решения – както за всеки член на Сдружението, така и за жителите на общини „Родопи” и
„Перущица”;
7. Представеност на общите интереси и придържане към принципите на подхода „ВОМР”;
8. Консултиране и активно включване на всички основни заинтересовани страни;
9. Активно гражданско самосъзнание за предотвратяване на корупцията;
10. Планиране и управление на стратегия за интегрирано местно развитие на база на принципа
„отдолу-нагоре”, според който нуждите, възможностите и ресурсите за развитие се
идентифицират и формулират с участие на основните заинтересовани страни;
11. Активно участие и принос на гражданския, публичния и бизнес секторите чрез свои
представители;
12. Равенство на възможностите при достъпа до участие в дейността на Сдружението и
информацията и благата, свързани с нея;
13. Всички колективни органи на Сдружението следва да се стремят да взимат решенията си с
консенсус, постигнат в резултат на диалог, взаимност и партньорство;
14. Защита на околната среда;
15. Устойчиво развитие;
Дейности и средства за постигане на целите
Чл. 9. (1) За постигане на целите си Сдружението може да извършва всички дейности,
незабранени от закона, при спазване на изискванията на ЗЮЛНЦ относно организациите,
определени за извършване на общественополезна дейност, наредбите и указанията на МЗХ,
договора с МЗХ и Разплащателна агенция /РА/, и Раздел ХІ от настоящия Устав.
(2) За постигане на своите цели Сдружението използва следните средства:
1. Подпомага процеса на планиране и прилагане на Стратегия за водено от общностите местно
развитие на територията на общини “Родопи” и “Перущица” по подхода ВОМР в рамките на
ПРСР;2. Управлява процеса по набиране и одобряване на проекти, подпомагащи реализирането на
мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие, както и осъществява
наблюдение на изпълнението на проектите;
3. Предоставя необходимата консултантска подкрепа и информация на заинтересованите лица
(потенциални кандидати) при разработване на проекти за кандидатстване по мерките, включени в
Стратегията за водено от общностите местно развитие.
4. Участва в Националната селска мрежа и Европейската селска мрежа, както и в други
международни мрежи, насочени към териториално развитие;
5. Организира кампании за разясняване на законодателството, програмите и проектите за
развитие на селските райони;
6. Инициира и съдейства за реализирането на проекти и/или дейности, които биха подпомогнали
запазването на културната идентичност на местните общности и популяризирането на
историческите и културните забележителности на територията на общини “Родопи” и
“Перущица”;
7. Организира и участва в семинари, изложби, панаири и други дейности, насочени
към популяризиране на местния териториален потенциал и продукти;
8. Организира семинари, обучения, дискусии, работни срещи и други подобни образователни
дейности за постигане целите на Сдружението;
9. Изпълнява местни, национални и европейски проекти в сферата на насърчаване развитието на
местната общност, бизнеса, заетостта, образованието и науката, както и в други сфери, свързани
с целите на Сдружението;
10. Всякакви други средства и дейности, които не противоречат на Конституцията и законите на
страната и способстват за постигане целите на Сдружението.
(3) При подбора на средствата и извършване на дейностите си Сдружението спазва принципите
по чл. 8 от настоящия Устав.
Допълнителна стопанска дейност
Чл. 10. /изм. Решение No 5, прието с Протокол No 2 от 14.06.2011 г. на Общото събрание/ (1)
Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност при стриктно спазване на
своите принципи и на разпоредбите на ЗЮЛНЦ относно организациите, определени за
извършване на общественополезна дейност.
(2) Предмет на допълнителната стопанска дейност е извършването срещу заплащане на:
1. Издателска дейност, изработване и разпространение на информационни материали и
литература по теми, свързани с целите и дейността на Сдружението;
2. Използване и управление на материалните и нематериалните активи на Сдружението;3. Извършване на консултантска дейност и услуги, изследвания, анализи и проучвания, свързани
с предмета на дейност и целите на Сдружението;
4. Организиране на обучения, курсове, семинари, конференции и други подобни форуми във
връзка с предмета на дейност и целите на Сдружението.
(3) Сдружението не може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на
основната му дейност, предвидена в настоящия устав.
(4) Извършването на допълнителна стопанска дейност от Сдружението не може да противоречи
на разпоредбите на законите, които я регламентират.
(5) Приходите от стопанската дейност на Сдружението могат да се използват единствено за
постигане на неговите цели.
(6) Сдружението не разпределя печалба.
ІV. ЧЛЕНСТВО
Основни положения
Чл. 11. /изм. с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./(1) Членове на Сдружението
могат да бъдат:
1.физически лица, които са с постоянен адрес и/или работят на територията на действие на
МИГ, или юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на действие на
МИГ;
2.клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ
най-малко 5 години преди подаване на заявление за предоставяне на финансова помощ;
Изисквания
Чл. 12. (1) Всеки член на Сдружението е участник в публично-частно партньорство за
реализацията на Стратегията за водено от общностите местно развитие на общини „Родопи” и
„Перущица” и се ангажира да допринася за дейността на Сдружението според своята специфика
и възможности.
(2) Членовете представляват не само своя интерес, но и интересите на съответния сектор –
публичен, граждански или бизнес сектор, на територията на общини „Родопи” и „Перущица”.
(3) Членовете се ангажират с целите и ръководните принципи на Сдружението, подхода „ВОМР”
и с прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие.
(4) Членовете се ръководят от интересите на общини „Родопи” и „Перущица” като една обща
територия и общност.
(5) Членовете следва да са мотивирани за участието си в Сдружението и да действат активно за
постигане на неговите цели, като допринасят съобразно техните възможности и поети
ангажименти.Прием на членове
Чл. 13. (1) Членството се придобива с решение на Общото събрание.
(2) Кандидатурите се подават чрез Управителния съвет, който ги докладва на Общото събрание.
(3) При избор на нови членове се спазват принципите на равнопоставеност между трите сектора,
за включване на определени заинтересовани страни, които не са представени, както и такива,
които могат да допринесат за развитието на Сдружението.
Документи
Чл. 14. Към молбата за членство се прилагат следните документи:
1. Декларация, че познават и приемат Устава на Сдружението, Стратегията за водено от
общностите местно развитие и принципите на подхода „ВОМР”;
2. Автобиография и Мотивационно писмо;
3. Документ за постоянен адрес – за физическо лице, или седалище – за юридическо лице, на
територията на общини „Родопи” и „Перущица”;
4. Протокол за проведена среща за номинация по чл. 54 от Устава, придружен с описание на
вида принос от съответния сектор;
5. Декларация за поет конкретен анагжимент за вид участие и принос;
6. Декларация от името на кой сектор и в коя група участва лицето, както и ангажимент да се
работи и взаимодейства с нея;
7. Декларация какви интереси представлява и има ли наличие на свързаност с общинската власт;
8. Декларация в какви предварителни срещи е участвало лицето и като представител на кой
сектор.
Права
Чл. 15. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. да участват в работата на Общото събрание на Сдружението с право на глас;
2. да избират и да бъдат избирани в останалите органи на Сдружението;
3. да бъдат информирани за дейността на Сдружението и неговите органи и да ги контролират;
4. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на
дейностите и функциите на самото Сдружение.
5. да участват в дейности на Сдружението и да се ползват от резултатите от тях съгласно с
разпоредбите на устава, наредбите и указанията на МЗХ и договорите, подписани с МЗХ.
ЗадълженияЧл. 16. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да познават устава и целите на Сдружението за водено от общностите местно развитие и
принципите на подхода „ВОМР”
2. Да допринасят с активни лични усилия за постигане на целите на Сдружението, за
прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие и развитието на
територията на общини „Родопи” и „Перущица” като едно цяло;
3. Да се ръководят от принципите на този устав и да се грижат за доброто име на Сдружението и
неговото укрепване;
4. Да спазват устава и изпълняват решенията на органите на Сдружението;
5. Да участват редовно в Общите събрания на Сдружението и в дейността на другите му органи,
ако бъдат избрани в тях;
6. Да имат мандат, да поддържат непрестанен контакт и да утвърждават доверието у групата,
чиито представители са;
7. Да представляват реални интереси и групи от общността;
8. Да заплащат годишен членски внос и допълнителни имуществени вноски в срок и размер,
определени с решение на Общото събрание;
9. /изменена с Решение No34, взето с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението./ Да предоставят при поискване непаричен принос според възможностите си.
10. /отменена с Решение No34, взето с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението./
11. /отменена с Решение No34, взето с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението./
12. Да подпомагат организирането на събития за и от Сдружението.
Отговорност за задълженията на Сдружението
Чл. 17. За задълженията на Сдружението всеки член отговаря до размера на определените от
общото събрание членски внос и допълнителни имуществени вноски. Над този размер членът не
отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Непрехвърлимост на членствените права
Чл. 18. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и
не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Прекратяване на членството
Чл. 19. Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено заявление, отправено до Управителния съвет на Сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице, респективно
прекратяването на юридическото лице – член на Сдружението;3. При отпадане.
4. С изключването.
5. С прекратяване на Сдружението;
Отпадане
Чл. 20. (1) Отпадането се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание,
когато член на Сдружението:
1. Не е внесъл в определения срок годишния си членски внос и допълнителните имуществени
вноски;
2. Не е присъствал на две последователни общи събрания без уважителни причини;
3. Не е изпълнявал задълженията си в продължение на една година.
(2) Горните обстоятелства се констатират по документи от Управителния съвет, който докладва
отпадането на Общото събрание и го отразява в документацията на Сдружението.
Изключване
Чл. 21. Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по
предложение на Управителния съвет или Контролния съвет при:
1. Противоуставни действия;
2. Действия, които сериозно увреждат репутацията или уронват престижа на Сдружението пред
общността;
3. Умишлено укриване на факти за свързаност и конфликт на интереси;
4. Неподаването в срок и след напомняне, или подаване на невярна декларация за свързаност и
конфликт на интереси.
5. Проява на груба небрежност от страна на член на орган на Сдружението, в резултат на която
са настъпили или са могли да настъпят съществени вреди за Сдружението;
6. Лично облагодетелстване, злоупотреба с положението си в Сдружението;
7. /отменена с Решение No34, взето с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението./
8. Други действия, които правят по-нататъшното му членство в Сдружението невъзможно или
несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.
Имуществени отношения при прекратяване на членство
Чл. 22. (1) Във всички случаи на прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на
направените имуществени вноски.(2) При прекратяване на членството по чл 19, т. 1, ако напускащият член е изразил несъгласие с
решение на Общото събрание за допълнителни имуществени вноски и не по-късно от 15 дни,
след като е узнал за решението, е подал писмено уведомление до Управителния съвет, че напуска
Сдружението на това основание, последният не дължи определените със същото решение вноски.
V. О БЩО СЪБРАНИЕ
Общи положения
Чл. 23. (1) Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението.
(2) То се състои от всички членове на Сдружението.
(3) При попълване състава на Общото събрание по доклад на Управителния съвет се следи за
балансираното представителство на гражданския, публичния и бизнес сектори.
(4) /отменен с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./
Представителство
Чл. 24. Членовете на Сдружението могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с
пълномощно с нотариална заверка на подписите. Пълномощникът не може да представлява
повече от един член на сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
Правомощия
Чл. 25. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема Стратегията за водено от общностите местно развитие;
3. Гласува обновяване на Стратегията за водено от общностите местно развитие;
4. Приема Вътрешни правила за организиране дейността на Сдружението;
5. Приема критерии и правила за избор на проекти;
6. /отменена с Решение No34, взето с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението./
7. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
8. Определя възнаграждението на членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и на
Комисията за избор на проекти;
9. Приема отчета за дейността на Управителния Съвет;
10. Приема и изключва членове;
11. Избира и освобождава Контролния съвет;12. Ежегодно приема програма за дейността и бюджет на Сдружението;
13. Ежегодно приема отчета за изпълнението на програмата за дейността и бюджета на
Сдружението;
14. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
15. Взема решение за участие в други организации;
16. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
17. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски;
18. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава
или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
19. / изм. с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ Членовете на Общото събрание
участват в комисията за избор на проекти, като техния брой в КИП е не-по малко от 1/3 от всички
членове.
20. Взима и всички други решения, предвидени в настоящия Устав.
(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава.
Свикване
Чл. 26. (1)/изменена с
Решение No34, прието с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото
събрание на сдружението./ Общото събрание се свиква поне веднъж годишно от Управителния
съвет по негова инициатива или по искане на Изпълнителния директор, Контролния съвет или на
една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният съвет не
отправи в двуседмичен срок покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по
седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено
от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото
събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) /изменена и допълнена с Решение No34, прието с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото
събрание на сдружението./ Поканата се връчва най-малко седем дни преди насрочения ден по
един от следните начини:1. Лично срещу подпис; 2.Изпращане на електронен адрес; 3.Изпращане
по пощата с/у обратна разписка; 4. Обаждане по телефона, за което се съставя протокол и се
удостоверява с подпис от техническия асистент.
(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат
решения.(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат
предоставени на разположение на членовете най-късно до датата на изпращане на поканата за
събранието.
(6) Наред с поканата по ал. 2, информация за свикването на Общо събрание се публикува и на
уеб-страницата на Сдружението.
Удостоверяване на присъствието
Чл. 27. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите. Те
удостоверяват присъствието си с подпис, като преди това се легитимират с личната си карта и
съответно с пълномощното си. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителя на
Общото събрание.
Кворум
Чл. 28. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от 2/3
от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Право на глас
Чл. 29. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или
чрез пълномощника си при условията на чл. 24.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия –
до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането
на решения.
Мнозинства
Чл. 30. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 25, ал. 1, т. 1 и т. 16 от устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Протокол
Чл. 31. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Той се подписва от
председателя, секретаря и преброителя на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според
изискванията на закона.
(2) Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощните по чл. 24 и
документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да иска и следи за точното записване
в протокола на приетите решения.
Вътрешни правилаЧл. 32. (1) Вътрешните правила по чл. 25, ал. 1, т. 4 от устава съдържат разпоредби относно:
1. Правилата за избягване конфликт на интереси;
2. Правила за консултиране на потенциални кандидати за подпомагане;
3. Правила за набиране и оценка на проекти;
4. Правила за работа на Комисията за избор на проекти;
5. Правила за работа на Управителния съвет;
6. Правила за обновяване на Стратегията за водено от общностите местно развитие и
обществено участие;
7. Правила за избор, назначаване и работа на Изпълнителен директор;
8. Правила за счетоводно отчитане и съхраняване документацията на Сдружението;
9. Правила за прозрачност и достъп до информация и обществено участие;
10. Правила за наемане на персонал, вътрешен ред и условия на труд;
11. Правила за работа на Контролния съвет;
12. Правила за работата и устройството на консултативните органи с представители на други
регионални и публични организации;
13. Правила за избор на доставчици, включително за договори на стойност над 30 000 лева.
(2) Проектът за вътрешни правила се изработва от Управителния съвет. Правилата за работа на
Контролния съвет се предлагат от председателя на Контролния съвет.
(3) Вътрешните правила се публикуват на уеб-страницата на Сдружението.
VІ. У ПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Общи положения
Чл. 33. (1) Управителният съвет е колективен управителен орган на Сдружението.
(2) Сдружението се представлява от Председателя на Управителния съвет.
(3) По решение на Управителния съвет неговият Председател може да упълномощава
Изпълнителния директор с определени правомощия.
Състав
Чл. 34. /изм. с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ (1) Управителния съвет се
състои от седем лица – членове на Сдружението.
(2) При попълване на състава на Управителния съвет се съблюдава следното разпределение:Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите
на нестопанския сектор да не превишават 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал.
1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(3) Управителният съвет избира от своя състав Председател с мнозинство 2/3 от всички членове.
(4) /отменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./
(5) /изменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./
С оглед избягване
надвишаването на максимума, определен в ал. 2, чрез съвместяване на качества, номинираните от
нестопанския и стопанския сектор кандидати попълват декларация за липса на свързаност с
общинската власт.
(6) При избиране на членовете на Управителния съвет се съблюдават следните критерии за
техния подбор:
1. Експертност;
2. Капацитет;
3. Време за участие;
4. Мотивация;
5. Личен ангажимент;
6. Легитимност;
7. Познаване на Стратегията за водено от общностите местно развитие и подхода „ВОМР”;
8. Репутация.
Мандат
Чл. 35. (1) Мандатът на Управителния съвет е 5 години. До избирането на нов Управителен съвет
членовете на стария изпълняват своите функции.
(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Правомощия
Чл. 36. Управителният съвет:
1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Осигурява прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие на общини
„Родопи” и „Перущица”;
3. Приема годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на дейностите и
разходите за управление и за придобиване на умения и постигане на обществена активност във
връзка с прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие;4. Извършва всички други действия, които са предвидени съгласно одобрената Стратегия за
водено от общностите местно развитие;
5. Управлява Сдружението като публично-частно партньорство и следи за реализацията на
приносите, с които са се ангажирали отделните членове;
6. Представлява Сдружението чрез своя Председател;
7. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
8. Подготвя и внася в Общото събрание проект за годишна програма за дейността и бюджет на
Сдружението;
9. Осигурява изпълнението на одобрените програма и бюджет;
10. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за изпълнението на програмата за дейността и
бюджета на Сдружението;
11. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност
за това;
12. Организира прилагането на Вътрешните правила за извършването на дейността на
Сдружението, включително и тази в обща полза и в изпълнение Стратегията за водено от
общностите местно развитие и по договорите с МЗХ и Разплащателната агенция, и носи
отговорност за това;
13. Отговаря за прилагането на правилата за отчетност и контрол, включително по одобрените
проекти по Стратегията за водено от общностите местно развитие;
14. Отговаря за спазването на изискванията по мерки ” Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие ” и “Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР).
15. Избира и освобождава Изпълнителния директор;
16. Определя длъжностната характеристика и възнаграждението на Изпълнителния директор;
17. Одобрява проекто-договора с Изпълнителния директор и възлага на Председателя на
Управителния съвет да го подпише;
18. Приема и определя организационната структура, длъжностните характеристики и щатното
разписание на административния персонал на Сдружението съгласно изискванията за минимален
капацитет на финансиращите институции, както и правила за работата на екипа на Сдружението
и на помощните му органи;
19. Взема решение за публикуване на покани за кандидатстване с проекти по Стратегията за
водено от общностите местно развитие;20. Одобрява указания за кандидатстване с проекти по Стратегията за водено от общностите
местно развитие;
21. /изменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ стар текст:Членовете на
Управителния съвет са членове по право на Комисията по избор на проекти;
Одобрява
класирането на проектите въз основа на окончателния доклад на Комисията за избор на
проекти.
22. Утвърждава критериите за избор на външни експерти, наемани от Сдружението;
23. Според вида на оценяваните проекти, избира външни експерти с необходимата квалификация
и опит като допълнителни членове на Комисията по избор на проекти с цел осигуряване на
обективност, публичност и прозрачност;
24.
/отменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./
25. /отменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./
26.
Одобрява заявки за плащане до Разплащателната агенция;
27. Взема решения за откриване на процедури за възлагане на договори на стойност над 30 000
лева;
28. Отговаря за информирането на местната общност за дейността на Сдружението и за
гарантиране на неговата прозрачност и справедливия достъп до ползите от дейността му на
всички лица от територията на двете общини;
29. Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските
региони;
30. Избира и освобождава от своя състав Председател;
31. Избира и освобождава от своя състав един Заместник-Председател;
32. Взема решение за създаване на консултативни органи с представители на други регионални и
публични организации;
33. Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са в правомощията
на друг орган на Сдружението.
Председател на Управителния съвет
Чл. 37. Председателят на Управителния съвет:
1. Представлява Сдружението;
2. Организира и осигурява законосъобразното изпълнение на решенията на Общото събрание и
на Управителния съвет;
3. Изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на Сдружението в
съответствие с трудовото законодателство;
4. Периодично внася в Управителния съвет отчети и информация за дейността на Сдружението.5. Председателят на Управителния съвет не може да бъде едновременно и Изпълнителен
директор на Сдружението.
Заседания
Чл. 38. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват поне веднъж в месеца и се ръководят от
Председателя на Управителния съвет. Председателят е длъжен да свиква заседание на
Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му или по инициатива на
Изпълнителния директор или на Контролния съвет. Ако Председателят не свика заседание на
Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните
членове на Управителния съвет, респективно от Изпълнителния директор или от Контролния
съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от Заместник-Председателя или
от определен от Управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от
половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на
решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия
заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на Управителния съвет, а
решенията по чл. 36, т. 7 и т. 11, и чл. 71, ал. 2 от настоящия устав – с мнозинство от всички
членове на съвета.
(5) На заседанията на Управителният съвет може да присъства и Изпълнителният директор,
който има право на съвещателен глас, когато не е член на Управителния съвет.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако
протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички
членове на Управителния съвет.
Отговорност
Чл. 39. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за своите действия или
бездействия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на съвета може
да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Действия след избора на първи състав на Управителния съвет
Чл. 40. (1) С оглед ефективното и незабавно започване дейността на Сдружението Управителният
съвет се събира на заседание в срок до две седмици след избирането си и приема План за
действие в следните насоки:1. Осигуряване на офис за Сдружението, включително уреждане на всички юридически
формалности;
2. Наемане на Изпълнителен директор и екип – експерт/и по прилагане на дейностите по
Стратегията за местно развитие, счетоводител и асистент;
3. Изработване на проект за Вътрешни правила по чл. 32, ал. 1, т. 5 от Устава;
4. Подготовка на всички необходими документи за кандидатстване пред МЗХ за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по
мярка “Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 –
2013 г.”;
5. Свикване на Общо събрание за приемане на Стратегията за местно развитие на общини
„Родопи” и „Перущица”;
6. Набиране на допълнителни членове на Сдружението ако е необходимо с оглед привеждането
му в пълно съответствие с принципите на подхода „ЛИДЕР”;
7. Други мерки за осигуряване функционирането на Сдружението до приемане на първата
годишна програма.
(2) Приема бюджет за реализацията на Плана за действие по ал. 1 и осигуряване дейността на
Сдружението, неговия офис и екипа.
(3) С оглед финансовото осигуряване на дейността на Сдружението Управителният съвет:
1. Изработва предложение за размера на годишния членски внос и допълнителните имуществени
вноски по чл. 58 от устава, които да бъдат одобрени на първото Общо събрание на Сдружението;
2. С оглед нуждите на Сдружението, възлага на своя Председател или друг член на Управителния
съвет да преговаря с общини „Родопи” и „Перущица” на основание чл. 59 от устава, както и с
останалите учредители, за конкретни форми на подпомагане и принос за осигуряване дейността
на Сдружението.
VІІ. И ЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Назначаване
Чл. 41. (1) Изпълнителният директор се назначава по решение на Управителния съвет с
мнозинство от 2/3 от членовете му след провеждането на конкурс.(2)/изменена с Решение No34, прието с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на
сдружението./ Изпълнителният директор не може да бъде член на Сдружението, както и член на
Управителния съвет.
(3) Неговите правомощия и условия за наемане се определят в договор.
Основни функции
Чл. 42. Изпълнителният директор:
1.
/изменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ Отговаря за
прилагането на Стратегията за ВОМР;
2. Организира и отговаря за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния
съвет във връзка с оперативното управление на Сдружението и административното ръководство
на наетия персонал;
3. Организира изготвянето на годишния план и разпределението на средствата за изпълнение на
дейностите и разходите за управление и за придобиване на умения и постигане на обществена
активност във връзка с прилагането на Стратегията за водено от общностите местно развитие и
ги представя на Управителния съвет;
4. Изготвя годишния доклад за прилагане на Стратегията за водено от общностите местно
развитие;
5. Упражнява определени правомощия по пълномощие на Председателя на Управителния съвет
по реда на чл. 33, ал. 3 от устава;
6. Ръководи и организира работата на персонала и наетите външни експерти на Сдружението;
7. Организационно и технически осигурява и обслужва работата на Комисията за избор на
проекти, Управителния съвет, Общото събрание, Контролния съвет, консултативните органи и
цялото Сдружение;
8. Изготвя проектите за годишните програма и бюджет на Сдружението и отчетите за тях и ги
внася в Управителния съвет;
9. Предлага свикване на Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет;
10. Организира консултиране на потенциалните кандидати за финансиране;
11. Организира изпълнение на мерките за информиране на общността;
12. Съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението;
13. Изпълнява възложените му с договора за наемане или с решения на Управителния съвет
други функции.VІІІ. К ОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Статут
Чл. 43. (1) Контролният съвет се състои от трима членове на Сдружението, които се избират от
Общото събрание.
(2) Двама от членовете на Контролния съвет са представители на територията на община
„Родопи”, а един – на община „Перущица”.
(3) Членовете на Контролния съвет избират от своя състав Председател, който свиква съвета на
заседания и координира дейността му.
(4) Контролният съвет може да бъде свикан на заседание и по инициатива на Изпълнителния
директор или на една трета от членовете на Сдружението. Ако Председателят не свика заседание
на Контролния съвет в седмичен срок, то може да се свика от Изпълнителния директор,
респективно от всеки един от заинтересуваните членове на Сдружението.
(5) Мандатът на Контролния съвет е пет години. До избирането на нов Контролен съвет
членовете на стария изпълняват своите функции.
(6) Членовете на Контролния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Правомощия
Чл. 44. Контролният съвет:
1. Проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване
имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и извършването на финансова ревизия;
2. Има достъп до всички документи на Сдружението и бенефициентите от дейността му.
3. Може да прави проверки и да иска обяснения от членовете на Управителния съвет,
Изпълнителния директор, от служителите и експертите на Сдружението;
4. Осъществява контрол по отношение спазване на правилата и процедурите от Управителния
съвет и Изпълнителния директор;
5. Контролира процеса на избор на проекти и тяхното изпълнение и отчитане;
6. Всеки член на Контролния съвет може да присъства на заседанията на Управителния съвет и
Комисията за избор на проекти без право на глас;
7. Може да изисква документи и обяснения и да прави проверки на място във връзка с
изпълнението на проектите;
8. Контролира процедурите по възлагане на договори на стойност над 30 000 лева и тяхното
изпълнение;
9. Докладва на Общото събрание за дейността си и резултатите от нея;10. Дава становище по програмата за дейността, проекта за бюджет и отчетите за тях.
11. Дава становище по предложенията за вътрешни правила и процедури и предложенията за
промени в тях.
12. Получава и проверява декларациите за свързаност и конфликт на интереси.
ІХ. М ЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ
Декларации за свързаност и конфликт на интереси
Чл. 45. (1) При избирането или назначаването в орган на Сдружението всеки член или служител
подава декларация за свързаност и конфликт на интереси.
(2) Ежегодни декларации за свързаност и конфликт на интереси се подават от:
1. Членовете на Управителния съвет;
2. Изпълнителният директор;
3. Членовете на Контролния съвет;
4. Експертите на Сдружението;
5. Членовете на екипа на Сдружението.
(3) Образец за декларациите се предвижда във Вътрешните правила.
Конфликт на интереси
Чл. 46. (1) При наличието на конфликт на интереси във връзка с конкретно проектно
предложение или проект съответният служител или член на орган на Сдружението е длъжен да
декларира писмено всички обстоятелства по отношение на този конфликт и да се отведе от
работата по това предложение или проект.
(2) Задължението за отвод е в сила независимо на кой етап от работата по проекта възникне или
се открие наличието на конфликт на интереси – от неговото подаване пред Сдружението до
приключване отчитането на неговото изпълнение. Веднъж отвел се, съответният служител или
член на орган няма право да участва в никой етап от дейностите по съответния проект,
включително оценка, подготовка на договори, контрол върху изпълнението, подаване на
информация до МЗХ и Разплащателната агенция, отчитане и др.
(3) При деклариран конфликт на интереси Контролният съвет може с писмено решение да
ограничи обхвата на направения отвод, но само по отношение на процедури по предварително
консултиране на проекти и публични обсъждания на общия ефект от прилагане на Стратегията за
водено от общностите местно развитие и ако лицето не участва в гласуването на решения.
Конфликт на интереси за член на комисия за избор на проекти
Чл. 47. (1) Всеки член на Комисията по избор на проекти подава декларация за свързаност,
поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на интереси преди всяко заседание на
комисията.(2) Когато член на Комисията по избор на проекти установи предварително или в хода на самото
заседание, че е налице конфликт на интереси, той подава писмо за самоотвод, като неговото
място в комисията се заема от нов член.
(3) /изменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ Вътрешните правила на
Сдружението предвиждат образец за декларация от член на Комисията за избор на проекти за
липса на конфликт на интереси.
Хипотези на свързаност и конфликт на интереси
Чл. 48. (1) “Свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо
съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително,
и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически
лица, с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
(2) “Конфликт на интереси” е налице, когато лицето:
1. Се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за
безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012;
2. Има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по
смисъла на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
3. Е свързано лице с друг член на комисията или кандидат за подпомагане, чието заявление се
разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо
съжителство, роднини по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и
роднини по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с
които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат
основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
4. Е съдружник или участва в управлението на дружество на кандидат за подпомагане, чието
заявление се разглежда от съответната комисия, или на друг член на комисията;
5. Участва в управлението на дружество, в управлението на което участва и кандидат за
подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, или в управлението на което
участва и друг член на комисията;
6. Притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството на
кандидат за подпомагане;
7. Е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;
8. Е търговски представител на кандидат за подпомагане или обратното;
9. Е получило дарение от кандидат за подпомагане;
10. Е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за
разглеждане от съответната комисия;11. Е включено като изпълнител/член на екип на изпълнител за дейности по проект, разглеждан
от съответната комисия.
Забрана за безвъзмездно разходване и сключване на сделки
Чл. 49. (1) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо
мотивирано решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички негови членове,
когато е в полза на:
1. Лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без
ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен
включително;
2. Лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на
решението;
3. Юридически лица, финансирали Сдружението до 3 години преди датата на вземане на
решение;
4. Юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или
възпрепятстват вземането на решения;
5. Политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на
ръководни и контролни органи на Сдружението.
(2) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 1, т. 1, както и с юридически лица, в
които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на
решения, освен ако сделките са в очевидна полза за Сдружението или са сключени при общи
условия, публично обявени.
Контрол
Чл. 50. (1) Декларациите за свързаност и конфликт на интереси по чл. 45, писмените отводи по
чл. 46 и декларациите за липса на конфликт на интереси от член на Комисията за избор на
проекти по чл. 47 се подават пред Контролния съвет.
(2) Контролният съвет следи за верността и пълнотата на декларираното като прави сравнения с
подадените различни декларации, документите, подадени при кандидатстване за членство в
Сдружението, достъпните информационни масиви и други. За тази цел Контролният съвет може
да иска допълнителна информация и обяснения от задължените лица.
Санкции
Чл. 51. Укриването на обстоятелства на свързаност и конфликт на интереси, неподаването на
декларация или декларирането на непълна информация, е основание за освобождаване от
длъжност и изключване от Сдружението, независимо от другите санкции, на които може да
подлежи лицето.
Х. Д ОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВИЛА ОТНОСНО ОРГАНИТЕ НА С ДРУЖЕНИЕТООснования за освобождаване от длъжност
Чл. 52. Член на орган на Сдружението може да бъде освободен предсрочно от длъжност при:
1. Писмено искане за освобождаване;
2. Трайна невъзможност да изпълнява задълженията си в течение на повече от шест месеца;
3. Неучастие в работата на органа, включително отсъствие от 2 поредни заседания без
уважителни причини;
4. Несправяне със задълженията или демонстриране на незаинтересованост;
5. Изключване или отпадане от Сдружението.
Възнаграждение
Чл. 53. С решение на Общото събрание в бюджета на Сдружението може да се предвиди
възнаграждение за членовете на Управителния съвет и Контролния съвет от собствени средства
на Сдружението.
Установяване на представителност на член на Сдружението
Чл. 54. (1) В случаите, в които за номинация за членство в Сдружението се изисква
установяването на връзка с нестопанския или стопанския сектори по силата на устава,
изисквания по Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ или решение на Общото
събрание, това може да става само чрез провеждането на секторна среща.
(2) За провеждането на подобна среща се информират максимално широк кръг представители на
съответния сектор, включително чрез своевременни лични покани, публикации в медиите и
информация на уеб-страницата на Сдружението.
(3) /изменена с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ На срещата присъства
представител на Управителния или Контролния съвет на Сдружението и се води протокол от
служител на Сдружението, в който се отразяват имената на участниците и основните решения,
които са били взети. Копие от тези документи се внасят в Общото събрание на Сдружението.
(4) /отменен с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./.
(5) В протокола от секторната среща следва да се отрази кои представители на сектора са
участвали в предварителни срещи и процедури на планиране и кои от тях присъстват на
секторната среща.
Участие на Общини „Родопи” и „Перущица”
Чл. 55. С оглед необходимостта от предварително съгласуване на решенията, по които
представителите на общини „Родопи” и „Перущица” ще гласуват от името на общините като
юридически лица и с цел да се избегне ненужното отлагане и забавяне в работата на органите на
Сдружението, Управителният съвет чрез свой представител влиза в преговори с общинските
органи за уточняване на конкретните правила за съставяне, обявяване и съгласуване на дневния
ред на органите на Сдружението, насрочването на техните заседания и други. Тези уточнения се
фиксират в писмено споразумение с двете общини и се отразяват във Вътрешните правила на
Сдружението.ХІ. С ОБСТВЕНО
ИМУЩЕСТВО .
Н АБИРАНЕ
НА СРЕДСТВА .
У ЧАСТИЕ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА
СРЕДСТВАТА ПО П РОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Имущество
Чл. 56. (1) Имуществото на Сдружението се състои от:
1. Право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество,
вземания и други права, предвидени от закона.
2. Дарения, завещания и грантове от български и чуждестранни физически и юридически лица;
3. Договори с държавни органи, с международни организации или с други лица;
4. Доходи от имуществото на Сдружението и от съвместни или самостоятелни дейности,
целящи гарантирането на устойчивостта му и постигането на целите му;
5. Други доходи или приходи, придобити съгласно разпоредбите на закона.
Източници на средства
Чл. 57. (1) Източници на средства на Сдружението са: членският внос, имуществените вноски на
членовете, стопанската дейност, предвидена в закона и този устав, дарения от физически и
юридически лица, спонсорство и други.
(2) Членовете на сдружението като участници в публично-частно партньорство подкрепят
дейността му както с членския внос и имуществените си вноски, така и с лични усилия,
предоставяне за ползване при преференциални цени или безвъзмездно на техни помещения,
трудов ресурс, оборудване, хардуер и софтуер, превозни средства, информация, експертно и
техническо обслужване и други подобни според техните възможности и нуждите на
Сдружението.
Членски внос и имуществени вноски
Чл. 58. (1). Размерът на членския внос, встъпителните и допълнителните имуществени вноски от
членовете на сдружението, както и сроковете и начинът на тяхното изплащане се определят и
променят с решение на Общото събрание. Размерът на тези вноски може да е различен за
членовете:
1. Физически лица;
2. Юридически лица с нестопанска цел;
3. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; и
4. Общини, държавни органи и институции.
(2) Освен по размер, за тези групи могат да се предвидят и различни форми на принос,
включително с личен труд, ноу-хау, предоставяне на безвъзмездно ползване на движими и
недвижими вещи, оборудване, технически, административен и организационен и други видовепринос. При подобна диференциация в решението може да се впише паричната оценка на
предоставения принос или конкретните ангажименти.
(3) Членският внос се заплаща на две вноски – първата до 31 март, а втората до 30 юни на
текущата година, или наведнъж до 31 март на текущата година.
Принос на Общини „Родопи” и „Перущица”
Чл. 59. (1) Ако към момента на учредяване на Сдружението общини „Родопи” и „Перущица” не
са взели решение за начина и формата, с които ще допринасят за устойчивостта на Сдружението,
възможността му да отговори на изискванията на Програмата за развитие на селските райони и
успешното приложение на Стратегията за водено от общностите местно развитие, Управителният
съвет възлага мандат на своя Председател, Изпълнителния директор или друг член на
Управителния съвет за започване на преговори с представители на общинската власт за
постигане на споразумение за сътрудничество между общини „Родопи” и „Перущица” и
Сдружението.
(2) Предмет на подобно споразумение могат да бъдат:
1. Парична вноска от страна на общини „Родопи” и „Перущица” за стабилизиране бюджета на
Сдружението;
2. Предоставяне на помещение за офис;
3. Подкрепа от страна на общините при договарянето на модел на достъп до банкови гаранции с
оглед получаване на преференциални плащания или отпускане на средства от общинския бюджет
за подпомагане на Сдружението или бенефициенти на проекти да посрещнат авансови
разплащания;
4. Предоставяне на експертна, техническа и друга подкрепа;
5. И други възможни и допустими от закона форми на принос.
Покриване на загуби
Чл. 60. При приключване на финансовата година със загуба Общото събрание може да вземе
решение за внасяне на допълнителни имуществени вноски от членовете за покриването на
загубата.
Средства по Програма за развитие на селските райони
Чл 61. (1) Част от дейностите на Сдружението могат да се финансират по мярка “Текущи разходи
и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие ” по Програмата за
развитие на селските райони.
(2) Сдружението сътрудничи с управляващия орган на Програмата за развитие на селските
райони по управлението на средствата по мярка ” Прилагане на операции в рамките на стратегииза Водено от общностите местно развитие ” и подпомагането на проекти за прилагане на
Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружението.
(3) При стриктно спазване на всички приложими Европейски регламенти, закони, подзаконови
нормативни актове и указания на МЗХ, както и на принципите и гаранциите за прозрачност,
ефективност и избягване на корупция, Сдружението сключва тристранни договори с МЗХ,
Разплащателната агенция и бенефициентите по проекти, в които се уточнява режима на
средствата по тези мерки и правомощията на Сдружението в процеса на тяхното управление и
разпореждането с тях.
Стопанска дейност
Чл. 62. /изм. Решение No 5, прието с Протокол No 2 от 14.06.2011 г. на Общото събрание/
Сдружението извършва допълнителна стопанска дейност при стриктно спазване разпоредбите на
чл. 10 от настоящия Устав.
Разходване на имущество в обществена полза
Чл. 63. (1) Сдружението разходва имуществото си в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1
от ЗЮЛНЦ.
(2) Сдружението може да разходва имуществото си безвъзмездно само за осъществяване на
дейности, подчинени на целите, определени в този устав.
(3) При избора на лица за подпомагане Сдружението се ръководи от закона, този устав,
Вътрешните правила, изискванията на Програмата за развитие на селските райони, договорите с
МЗХ и Разплащателната агенция, донори, с чиито средства се осъществява подпомагането,
Стратегията за водено от общностите местно развитие на общини „Родопи” и „Перущица”,
програмата за дейността и бюджета на Сдружението за съответния период, целите и реалните си
финансови възможности.
ХІІ. О БЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ
Общи положения
Чл. 64. (1) Сдружението се ангажира с изработването, прилагането и обновяването на
Стратегията за водено от общностите местно развитие на общини „Родопи” и „Перущица” и по
този начин то се създава да служи на всички лица от тази територия.
(2) В своята дейност Сдружението ще осигурява при ясни и публични критерии равен достъп до
информация и до възможност за ползване благата от прилагането на Стратегията.
(3) По отношение достъпа до информация и равна възможност за кандидатстване за подпомагане,
Сдружението няма да прави разлика между членовете си и останалите лица от територията на
двете общини.
(4) Сдружението поддържа и редовно актуализира подробна информация за текущите си
дейности и бъдещите си мероприятия на уеб-страницата си. На нея то публикува и основнитесвои документи, включително Стратегията за водено от общностите местно развитие, годишните
си отчети, този устав, Вътрешните си правила и други.
(5) Достъпът до обучения и други събития, организирани от Сдружението, се регламентира във
Вътрешните правила, които гарантират равна и недискриминационна възможност за участие на
всички, които отговорят на условията.
Обществени обсъждания на дейността
Чл. 65. (1) Сдружението ще организира ежегодни публични обсъждания на проекта за Програма
за дейността, бюджета си, както и на отчета за тяхното изпълнение.
(2) Такива обсъждания ще се организират и с конкретни групи, които имат специфичен интерес
от една или друга мярка или аспект от прилагането на Стратегията за водено от общностите
местно развитие, включително и по тяхна инициатива.
(3) Проектите за Програма за дейността на Сдружението, бюджета и отчетите за тяхното
изпълнение ще бъдат внасяни за приемане в Общото събрание заедно с обобщени доклади за
предложенията, направени при обществените обсъждания.
Обсъждане на обновявания на Стратегията
Чл. 66. Доколкото договорът с МЗХ позволява промени в елементи на приетата Стратегия за
водено от общностите местно развитие, такива изменения ще се правят само след обществени
обсъждания. Обсъждания ще се организират конкретно с всички заинтересовани и засегнати от
предлаганото обновяване групи от територията.
Иницииране на дейности по мярка ” Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие ”
Чл.67. Всички заинтересовани страни имат право да правят предложения до Управителния съвет
за дейности по мярка ” Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие ” в рамките на предвиденото в Стратегията за водено от общностите местно
развитие и договора с МЗХ. При изготвянето на проектите за програма за дейността и бюджет за
следващата година, тези предложения се вземат предвид, доколкото това е възможно.
Дискусионни и експертни групи
Чл. 68. (1) По инициатива на заинтересовани лица, Изпълнителният директор или член на УС,
Управителният съвет може да създава специализирани дискусионни, работни или експертни
групи. Със своето решение Управителният съвет определя техния профил и функции.
(2) Тези групи могат да участват в обсъжданията на програмата за дейността, бюджета, отчетите
за тяхното приложение, предложенията за обновяване на Стратегията и дейностите по мярка ”
Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие “.
(3) За включване в подобна група не се изисква членство в Сдружението и към участниците не се
прилагат изискванията за избягване на свързаност и конфликт на интереси.(4) Правилата на този член важат и за консултативните органи с представители на други
регионални и публични организации (като музеи, кметове на населени места, училища и др.).
Уредба
Чл. 69. Подробни правила, гарантиращи достъпа, ефективността и реализацията на правата и
възможностите по този раздел, осигуряващи задължителни връзки между общността и
Сдружението и неговите органи, задължителни консултативни механизми и устройството на
тематични групи, се предвиждат във Вътрешните правила на Сдружението.
ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ
Прекратяване
Чл. 70. Прекратяване на Сдружението:
1. С решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от присъстващите;
2. С решение на окръжния съд по седалището на Сдружението, когато: не е учредено по
законния ред, извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите
нрави, или е обявено в несъстоятелност.
Ликвидация
Чл. 71. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат
разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет, а в случаите, определени със закон,
ликвидаторът се назначава от окръжия съд по седалището на Сдружението.
(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от
наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а
след това на недвижимото имущество.
(4) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
2. Лицата, били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
5. Роднините на лицата от т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до
четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
6. Юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или
възпрепятстват вземането на решения.
Имущество след ликвидациятаЧл. 72. Доколкото това не противоречи на договорите, подписани с МЗХ или Разплащателната
агенция, и Наредбите и указанията на МЗХ, имуществото, останало след удовлетворяването на
кредиторите, се предоставя на двете общини „Родопи” и „Перущица” по равно, като те са длъжни
от своя страна да предоставят това имущество за извършване на общественополезна дейност,
възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение.
Заличаване
Чл. 73. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване
вписването на Сдружението от окръжния съд по седалището му.
ХІV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 74. (1) /изм.с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ Ежегодно до края на
месец март Управителният съвет съставя за изтеклата календарна година доклад за дейността на
Сдружението и годишен финансов отчет.
(2) Годишният финансов отчет подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за
счетоводството.
Чл. 75. (1) В доклада за дейността се описва извършената дейност и състоянието на Сдружението
и се разяснява годишния финансов отчет. Докладът за дейността на Сдружението е публичен и
трябва да съдържа данни относно:
1. Съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на
Сдружението и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране
на средства;
3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за
дарителите;
4. Финансовия резултат.
Чл. 76. (1) Управителният съвет взема решение за свикване на Общото събрание за приемането
на изготвените годишен финансов отчет и докладът за дейността.
(2) Докладът за дейността и годишният финансовият отчет на Сдружението са публични и се
публикуват в бюлетина и интернет страницата на Централния регистър при Министерство на
правосъдието.
(3) Сдружението представя до 31 май на всяка година информация за дейността си през
предходната година пред Централния регистър.
ХV. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТОЧл. 77. (1) Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа Регистър на
членовете, Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, Протоколна книга за
заседанията на Управителния съвет, Протоколна книга за заседанията на Контролния съвет,
Протоколни книги за заседанията на останалите колективни органи, Регистър за даренията и
Почетна книга на дарителите, както всякакви други книги, които са задължителни за водене по
закон.
(2) Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола,
удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
Чл. 78. Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за членовете
на Сдружението.
ХVІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 79. Промени в настоящия устав могат да бъдат извършвани по реда на този устав и ЗЮЛНЦ.
Чл. 80. /изменен с Решение No5, прието с Протокол No01/08.02.2016 г./ Относно тълкуването,
прилагането и изпълнението на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско
законодателство, ЗЮЛНЦ и Наредба 22 на МЗХ.
Чл. 81. (1) Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на Сдружение “Местна
инициативна група Тракийско – Родопската яка” на 27.12.2010 г. и изменен с Решение No 5,
прието с Протокол No 2 от 14.06.2011 г. на Общото събрание на сдружението, Решение No34,
прието с Протокол No9/29.07.2013 г. на Общото събрание на сдружението и Решение No5, прието
с Протокол No01/08.02.2016 г. на Общото събрание на сдружението
(2) Настоящият устав е подписан без възражения от всички присъстващи учредители.
Чл.82. Навсякъде в Устава на сдружението където е цитиран Подхода „ Лидер” се заменя с
подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР).
Чл.83. Навсякъде в Устава на сдружението думите „граждански сектор” и „бизнес сектор”, се
заменят съответно с „нестопански сектор” и „стопански сектор”.
Чл.84.Навсякъде в Устава на сдружението думите „Стратегия за местно развитие и съответно
съкратено „СМР”, се заменят с думите „Стратегия за водено от общностите местно развитие”, и
съответно съкратено „Стратегия за ВОМР”
Чл.85.Навсякъде в Устава на сдружението думите „Прилагане на стратегиите за местно развитие”
се заменят с думите „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите
местно развитие”.
Чл.86.Навсякъде в Устава на сдружението думите „Управление на МИГ, придобиване на умения
и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,прилагащи стратегии за местно развитие” се заменят с думите „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО: ……………………………………..
/Георги Василев Ташев/