01.08.2018, Обява за избор на независими външни експерти-оценители

О Б Я В А

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

Във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в експертна оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките от Стратегията за ВОМР и от ПРСР, мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 21

Сдружение „МИГ Перущица – Родопи”, получател на помощ по Споразумение №РД50-137/21.10.2016. с УО на ПРСР.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Обява оценители в .PDF

1. Заявление приложение 1

2. Автобиография

3. Декларация приложение 3

4. Декларация лични данни

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0035985202428,
http://www.mig-p-r.org