02.01.2020 Актуализация на СВОМР

Сдружение МИГ Перущица-Родопи обръща внимание на заинтересованите страни, че на електронната страница на сдружението в секция “Стратегия и изпълнение” е публикувана нова актуализирана версия на Стратегията. В същата секция е публикувано и допълнителното споразумение на сдружението  с Министерство на земеделието, храните и горите.

Актуализацията и допълнителното споразумение касаят промени в Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org