07.06.2022, Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 16.06.2022 г.
Час: 15:00 часа
Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл. „Съединение“, № 1.

П О К А Н А
Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,
На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 7/06.06.2022 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2021 г.
1. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2021 г.;
2. Вземане на решение за даване на съгласие за реализиране на проект за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
3. Разни.
На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, обл. Пловдив, пл. „Съединение“, № 1 .
На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

07.06.2022 Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи