10.04.2020, Отговори на постъпили въпроси

МИГ Перущица-Родопи публикува отговори на постъпили въпроси по процедура BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Приложения:

1. Въпроси и отговори .pdf