10.05.2021, Покана за заседание на Общото събрание на 20.05.2021 г.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 15/05.05.2021 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 20.05.2021 г. /четвъртък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР във връзка с увеличен бюджет на СВОМР;

2. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл. „Съединение“, № 1.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0035985202428,

Покана за заседание на Общото събрание 20.05.2021 г.