Month: December 2023

27.11.2023, ОБЯВА за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“    обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Пълният комплект документи е наличен на  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active

Повече прочетете ТУК  

1. ОБЯВА 6.4 ТРЕТИ ПРИЕМ

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org