22.08.2020, Отговори на постъпили въпроси до 20.08.2020 г.

МИГ Перущица-Родопи публикува отговори на постъпили въпроси с натрупване по процедура:

BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Отговори на постъпили въпроси до 20.08.2020 г.