23.11.2020, ОБЯВА за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ 

обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

1. ОБЯВА 6.4 V1-Втори Прием .doc

2. Условия за кандидатстване 6.4 V1 – Втори Прием.docx

3.Условия за изпълнение 6.4 .docx

4.Приложения към Условията за изпълнение.rar

5.Приложения към Условията за кандидатстване.rar

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org