07.02.2022, СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“

1. ОБЯВА МЯРКА 21

2. Условия за кандидатстване мярка 21

3. Условия за изпълнение 21

4. Документи за информация към УК

5. Документи за попълване към УК

6. Документи към Условия за изпълнение

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,