Новини

09.08.2023 -Покана за провеждане заседание на Общото събрание на 18.08.2023 г.

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 18.08.2023 г. Час: 15:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 6 / 09.08.2023 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 18.08.2023 г. /петък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР във връзка с промяна на бюджети по мерки от СВОМР.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

09.08.2023 Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи

05.07.2023, ПОКАНА ЗА V-ти ЮБИЛЕЕН РОДОПСКИ СЪБОР „ВЪРХОВРЪХ 2023“

V ЮБИЛЕЕН РОДОПСКИ СЪБОР „ВЪРХОВРЪХ 2023“

                                                   НА  05.08.2023 Г. ВЪВ ВИЛНО СЕЛИЩЕ „ВЪРХОВРЪХ“ – ОБЩ. РОДОПИ, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ, ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ ХОРА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И СТРАНСТВО. ЩЕ ПРИСЪСТВАТЕ НА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА, ЗАНАЯТЧИСКИ БАЗАР, ИГРИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДРУГИ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

1.Покана, Регламент и Заявка за участие Върховръх 2023

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

 

08.06.2023, Покана за традиционен фестивал на МИГ Перущица-Родопи

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ВИ КАНИ

                  НА ТРАДИЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ  НА МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ВЪВ

ВИЛА ,,ЮСТИНА‘‘ С. УСТИНА, ул.“Никола Петков“ № 51, ОБЩИНА РОДОПИ

НА 15.06.2023г. /четвъртък/ ОТ 17:00 часа

 

НА ПРАЗНИКА ЩЕ МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ И ДА СЕ НАСЛАДИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАНАЯТЧИИ.

ЗА ВАШЕТО ДОБРО НАСТРОЕНИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ МУЗИКАЛНИ, ТАНЦОВИ И ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СЪБИТИЕТО НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ.

 

ПРОГРАМА

17.00- 17,15       Откриване на празника

17.15- 17.30       Изложение на местни производители и занаятчии

17.30- 18.00       Дегустация на местни храни и напитки

18.30- 19,30       Ритмите на Тракия и Родопите- музикално артистична програма

21,00                  Закриване на празника

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

Тел. за контакти: 0882998614; 0885202428
e-mail: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

23.05.2023, Покана

До заинтересованите страни, местни лидери и жителите на общини Родопи и Перущица

 

Местна инициативна група Перущица-Родопи подписа административен договор № BG06RDNP001-19.610-0082 по процедура „Помощ за подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на МИГ Перущица-Родопи“ и стартира подготовката на  трета поред Стратегия за водено от общностите местно развитие.

В процеса на  изготвянето на Стратегията ще се проведат поредица от информационни срещи, обучения и обществени обсъждания, които да гарантират масовото участие на хората от територията на двете общини в изготвянето на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Перущица-Родопи за периода 2023-2027.

На електронната страница на МИГ Перущица-Родопи ще се предоставя периодично информация за дата, час, място и вид на събитията.

Запитвания и заявки за участие молим да изпращате на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на хартиен носител на адрес с.Брестовица, община  Родопи, пл.Съединение № 1, офис на МИГ Перущица-Родопи.

При необходимост моля да се свържете с г-жа Даниела Салкина – Изп.Директор на МИГ Перущица-Родопи, телефон 0885202428 или Румяна Самоковарева – 0882998614

Следващите информационни срещи ще се проведат както следва:

На 30.05.2023 г./ вторник/ от11 часа в Кметство Цалапица;

На 31.05.2023 г./ сряда/ от11 часа в Кметство Оризари;

На 06.06.2023 г./ вторник/ от 11 часа в Кметство Браниполе;

На 07.06.2023 г./ сряда/ от 11 часа в Кметство Белащица;

На 08.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Брестник;

На 15.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Устина;

На 20.06.2023 г./ вторник/ от 11 часа в Община Перущица;

На 22.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Крумово;

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

24.02.2023, Покана за провеждане на Общо събрание

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 06.03.2023 г. Час: 13:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 3 / 17.02.2020 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 11.03.2020 г. /сряда/ от 16:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 2019г.;
  1. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението;
  1. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 2019 г.;

  2. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

1.Покана Общо събрание – 06.03.2023

22.02.2023 – ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Перущица-Родопи

Дата на откриване: 22.02.2023 г.
Дата на приключване: 02.03.2023 г.

В изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ Перущица-Родопи анализира изпълнението на стратегията и предлага промяна на СВОМР като се преразпределят финансови средства по подмерките на стратегията.

За одобрение на промяната на СВОМР МИГ перущица-Родопи следва да внесе заявление за изменение на СВОМР на МИГ. За изготвянето на заявлението е необходимо да бъде проведено обществено обсъждане на изменението и да се вземе решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР.

Промяната е допустима на основание чл. 10 от Споразумение РД 50-137/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

С оглед на гореизложеното, очакваме вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 02.03.2023 г. на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес с. Брестовица, пл. „Съединение“ № 1. Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

1.Проект за промяна на стратегия за ВОМР – 22.02.2023

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614

14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

1.ОБЯВА-МЯРКА-7.2-прием-2023

2. Условия за кандидатстване мярка 21 втори срок на прием

3. Документи-и-Условия-за-изпълнение

4. Документи-за-кандидатстване

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
www.mig-p-r.org

22.11.2022 Популяризиране на продуктите от територията на МИГ

Здравейте, приятели!

Екипът на МИГ Перущица-Родопи има удоволствие да ви покани да вземете участие в международно събитие на тема „Популяризиране на продуктите от територията на МИГ“, което ще се проведе на 9 и 10 декември 2022 година в град Русе.

📌Събитието се организира от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще бъде придружено от третото за 2022 година изложение на продукти от Местните инициативни групи.

📌На участниците ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК „Арена“ в град Русе, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти, както и да ги представят чрез безплатна дегустация.

📌Желаещите да вземат участие местни производители/изложители от територията на МИГ Перущица-Родопи трябва да заявят видовете продукти, които ще се предлагат и изискванията за изложбената площ. Description:

📌При желание за участие, в срок до 26 ноември 2022 година (включително), можете да пишете на e-mail адрес trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или се обадете на телефон 0885202428. Description:

🙂Очакваме вашето участие

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

04.07.2022 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява втори срок за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21

СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява втори срок за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21.

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“

1. Обява мярка 21 втори срок на прием

2. Условия за кандидатстване мярка 21 втори срок на прием

3. Условия за изпълнение 21

4. Документи за информация към УК

5. Документи за попълване към УК

6. Документи към Условия за изпълнение

07.06.2022, Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 16.06.2022 г.
Час: 15:00 часа
Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл. „Съединение“, № 1.

П О К А Н А
Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,
На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 7/06.06.2022 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2021 г.
1. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2021 г.;
2. Вземане на решение за даване на съгласие за реализиране на проект за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
3. Разни.
На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, обл. Пловдив, пл. „Съединение“, № 1 .
На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

07.06.2022 Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи