Новини

15.01.2024, Процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“    обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Пълният комплект документи е наличен на: https://eumis2020.government.bg/bg/29efb223/Procedure/Active

Повече прочетете тук :

1. ОБЯВА 6.4 ТРЕТИ ПРИЕМ

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

13.11.2023 -Покана за провеждане заседание на Общото събрание на 21.11.2023 г.

До членовете на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 21.11.2023 г. Час: 13:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 8 / 03.11.2023 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 21.11.2023 г. /вторник/ от 13:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението;

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. „Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА  САМОКОВАРЕВА

Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

09.08.2023 -Покана за провеждане заседание на Общото събрание на 18.08.2023 г.

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 18.08.2023 г. Час: 15:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 6 / 09.08.2023 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 18.08.2023 г. /петък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР във връзка с промяна на бюджети по мерки от СВОМР.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

09.08.2023 Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи

05.07.2023, ПОКАНА ЗА V-ти ЮБИЛЕЕН РОДОПСКИ СЪБОР „ВЪРХОВРЪХ 2023“

V ЮБИЛЕЕН РОДОПСКИ СЪБОР „ВЪРХОВРЪХ 2023“

                                                   НА  05.08.2023 Г. ВЪВ ВИЛНО СЕЛИЩЕ „ВЪРХОВРЪХ“ – ОБЩ. РОДОПИ, ОБЩ. ПЕРУЩИЦА ЩЕ СЕ СЪБЕРАТ БЛИЗКИ И ДАЛЕЧНИ, ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ ХОРА ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА И СТРАНСТВО. ЩЕ ПРИСЪСТВАТЕ НА КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА, ЗАНАЯТЧИСКИ БАЗАР, ИГРИ, СЪСТЕЗАНИЯ И ДРУГИ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

1.Покана, Регламент и Заявка за участие Върховръх 2023

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

 

08.06.2023, Покана за традиционен фестивал на МИГ Перущица-Родопи

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ВИ КАНИ

                  НА ТРАДИЦИОНЕН ФЕСТИВАЛ  НА МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ВЪВ

ВИЛА ,,ЮСТИНА‘‘ С. УСТИНА, ул.“Никола Петков“ № 51, ОБЩИНА РОДОПИ

НА 15.06.2023г. /четвъртък/ ОТ 17:00 часа

 

НА ПРАЗНИКА ЩЕ МОЖЕ ДА ПОСЕТИТЕ И ДА СЕ НАСЛАДИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗАНАЯТЧИИ.

ЗА ВАШЕТО ДОБРО НАСТРОЕНИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖАТ МУЗИКАЛНИ, ТАНЦОВИ И ФОЛКЛОРНИ ФОРМАЦИИ.

СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ СЪБИТИЕТО НА СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ.

 

ПРОГРАМА

17.00- 17,15       Откриване на празника

17.15- 17.30       Изложение на местни производители и занаятчии

17.30- 18.00       Дегустация на местни храни и напитки

18.30- 19,30       Ритмите на Тракия и Родопите- музикално артистична програма

21,00                  Закриване на празника

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

Тел. за контакти: 0882998614; 0885202428
e-mail: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

23.05.2023, Покана

До заинтересованите страни, местни лидери и жителите на общини Родопи и Перущица

Местна инициативна група Перущица-Родопи подписа административен договор № BG06RDNP001-19.610-0082 по процедура „Помощ за подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на МИГ Перущица-Родопи“ и стартира подготовката на  трета поред Стратегия за водено от общностите местно развитие.

В процеса на  изготвянето на Стратегията ще се проведат поредица от информационни срещи, обучения и обществени обсъждания, които да гарантират масовото участие на хората от територията на двете общини в изготвянето на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Перущица-Родопи за периода 2023-2027.

На електронната страница на МИГ Перущица-Родопи ще се предоставя периодично информация за дата, час, място и вид на събитията.

Запитвания и заявки за участие молим да изпращате на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на хартиен носител на адрес с.Брестовица, община  Родопи, пл.Съединение № 1, офис на МИГ Перущица-Родопи.

При необходимост моля да се свържете с г-жа Даниела Салкина – Изп.Директор на МИГ Перущица-Родопи, телефон 0885202428 или Румяна Самоковарева – 0882998614

Следващите информационни срещи ще се проведат както следва:

На 30.05.2023 г./ вторник/ от11 часа в Кметство Цалапица;

На 31.05.2023 г./ сряда/ от11 часа в Кметство Оризари;

На 06.06.2023 г./ вторник/ от 11 часа в Кметство Браниполе;

На 07.06.2023 г./ сряда/ от 11 часа в Кметство Белащица;

На 08.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Брестник;

На 15.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Устина;

На 20.06.2023 г./ вторник/ от 11 часа в Община Перущица – обучение за местни лидери;

На 22.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Крумово;

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org

24.02.2023, Покана за провеждане на Общо събрание

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 06.03.2023 г. Час: 13:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 3 / 17.02.2020 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 11.03.2020 г. /сряда/ от 16:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 2019г.;
  1. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението;
  1. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 2019 г.;

  2. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

1.Покана Общо събрание – 06.03.2023

22.02.2023 – ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Перущица-Родопи

Дата на откриване: 22.02.2023 г.
Дата на приключване: 02.03.2023 г.

В изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ Перущица-Родопи анализира изпълнението на стратегията и предлага промяна на СВОМР като се преразпределят финансови средства по подмерките на стратегията.

За одобрение на промяната на СВОМР МИГ перущица-Родопи следва да внесе заявление за изменение на СВОМР на МИГ. За изготвянето на заявлението е необходимо да бъде проведено обществено обсъждане на изменението и да се вземе решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР.

Промяната е допустима на основание чл. 10 от Споразумение РД 50-137/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

С оглед на гореизложеното, очакваме вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 02.03.2023 г. на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес с. Брестовица, пл. „Съединение“ № 1. Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

1.Проект за промяна на стратегия за ВОМР – 22.02.2023

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614

14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

1.ОБЯВА-МЯРКА-7.2-прием-2023

2. Условия за кандидатстване мярка 21 втори срок на прием

3. Документи-и-Условия-за-изпълнение

4. Документи-за-кандидатстване

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
www.mig-p-r.org

22.11.2022 Популяризиране на продуктите от територията на МИГ

Здравейте, приятели!

Екипът на МИГ Перущица-Родопи има удоволствие да ви покани да вземете участие в международно събитие на тема „Популяризиране на продуктите от територията на МИГ“, което ще се проведе на 9 и 10 декември 2022 година в град Русе.

📌Събитието се организира от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ще бъде придружено от третото за 2022 година изложение на продукти от Местните инициативни групи.

📌На участниците ще бъде предоставена безплатна изложбена площ в зала ОЗК „Арена“ в град Русе, където местните производители ще имат възможност да продават своите продукти, както и да ги представят чрез безплатна дегустация.

📌Желаещите да вземат участие местни производители/изложители от територията на МИГ Перущица-Родопи трябва да заявят видовете продукти, които ще се предлагат и изискванията за изложбената площ. Description:

📌При желание за участие, в срок до 26 ноември 2022 година (включително), можете да пишете на e-mail адрес trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или се обадете на телефон 0885202428. Description:

🙂Очакваме вашето участие

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org