09.08.2023 -Покана за провеждане заседание на Общото събрание на 18.08.2023 г.

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 18.08.2023 г. Час: 15:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 6 / 09.08.2023 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 18.08.2023 г. /петък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Вземане на решение за промяна в одобрената СВОМР във връзка с промяна на бюджети по мерки от СВОМР.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

09.08.2023 Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи