13.11.2023 -Покана за провеждане заседание на Общото събрание на 21.11.2023 г.

До членовете на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 21.11.2023 г. Час: 13:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 8 / 03.11.2023 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 21.11.2023 г. /вторник/ от 13:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

1. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението;

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. „Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА  САМОКОВАРЕВА

Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org