Month: December 2018

Информационна среща 30.11.2018 г. – гр. Перущица

На 30.11.2018 г. от 11.00 часа в „Туристически информационен център“ – гр. Перущица се проведе поредна информационна среща. Програмата включваше представяне на: възможностите и стъпките за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие; Насоките за кандидатстване и обявяване на процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.184 по Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014 – 2020 от Стратегията за воденото от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи”. След представянето, при засилен интерес от потенциални кандидати и бенефициенти, се дискутираха въпроси от условията на кандидатстване.

 

Обява за работа: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ – 05.12.2018

РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“ обявява работно място за длъжността: Технически асистент на срочен трудов договор до 2023 година, 6 часов работен ден

Изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователно-квалификационна степен – завършено висше образование, най-малко степен “бакалавър”;
  • Професионален стаж най-малко две години ;
  • Умение за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel
  • Комуникативни умения, умение за работа в екип

Кандидатите да представят следните документи:

  • Автобиография – CV
  • Копие от диплома за завършено образование
  • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;
  • При необходимост ще се изискват допълнителни документи

Документите се подават по поща с обратна разписка на адрес: СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“: с. Брестовица 4224, пл.”Съединение” №1, община Родопи, област Пловдив в срок до 22.12.2018 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо на получаване.

С кандидатите, отговарящи на исизкванията ще се проведе интервю, за което ще бъдат допълнително информирани.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882998614 – Румяна Самоковарева – Председател на УС на МИГ