Month: December 2019

Покана за информационни срещи

17.12.2019,

До всички лидери и заинтересовани лица

СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Покана за провеждане на информационна среща за запознаване с мерките на СВОМР

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие, Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” Ви кани на информационна среща:

На 23.12.2019 г. в с. Първенец, община Родопи, от 11:00 ч. в сградата на Кметство Първенец;

На 27.12.2019 г. в с. Брестовица, община Родопи, от 11:00 ч. в „Пенционерски клуб“.

С уважение,

Румяна Самоковарева
Председател на УС на
Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”

МИГ Перущица-Родопи уведомява желаещи да се включат в обучение на 19.12.2019

17.12.2019 – МИГ Перущица-Родопи уведомява желаещи да се включат в обучение:

На 19.12.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общински съвет Перущица и на 20.12.2019 г. в залата на общински съвет Родопи, ще се проведе обучение свързано с изпълнение и отчитане на проекти.

Ще се представят и обсъждат теми по техническото и финансово изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по Стратегията за местно развитие на МИГ Перущица-Родопи. Ще се разяснят изискванията за устойчивост и мониторинг. Можете да потвърдите своето участие на тел 0899024302- Божена Божкова, технически сътрудник.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
http://www.mig-p-r.org