Month: June 2020

22.06.2020, ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване:

BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

„МИГ Перущица-Родопи“ публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. В срок от 22.06.2020г. до 30.06.2020 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел „Процедури за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org

1. ОБЯВА 4.2 .doc

2. Условия за кандидатстване 4.2 .docx

3. Приложения към условия за кандидатстване .rar

4. Условия за изпълнение и приложения .rar


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЯ

„МИГ Перущица – Родопи”  информира всички заинтересовани лица за планирани еднодневни обучения, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти в изпълнение на Стратегията на МИГ Перущица-Родопи, както следва

·         На 17.06.2020 г. (сряда) -с. Крумово, община Родопи, ул. Никола „Абагар” № 1 от 11:00 ч. в залата на НЧ „Наука – 1919 г.”;

·       На   18.06.2020 г. (четвъртък) – с. Марково, община Родопи от 11:00 ч. в в сградата на Кметство Марково;

·   На 24.06.2020 г. (сряда) – с. Цалапица, община Родопи от 11:00 ч. в сградата на Кметство Цалапица;

·    На 25.06.2020 г. (четвъртък) – с. Кадиево, община Родопи от 11:00 ч. в сградата на Пенсионерски клуб.

Обученията са безплатни.

Допълнителна информация и заявки за участие се приемат на електронна поща  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на телефон 0877538893- г-жа Стефка Кръстева.
Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org

Обява за работа: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ – 08.06.2020

РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“ обявява свободно работно място за длъжността: Технически асистент на срочен трудов договор по заместване, 8 часов работен ден

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – завършено висше образование, най-малко степен “бакалавър”;
 • Професионален стаж най-малко две години ;
 • Да отговаря на условията на чл. 12, ал. 3 от Наредба 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2. “Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • Да не е член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
 • Да не е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице;
 • Умение за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel;
 • Комуникативни умения, умение за работа в екип.

Кандидатите да представят следните документи:

 • Автобиография – CV
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;
 • При необходимост ще се изискват допълнителни документи

Документите се подават по поща с обратна разписка на адрес: СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“: с. Брестовица 4224, пл. ”Съединение” №1, община Родопи, област Пловдив в срок до 18.06.2020 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо на изпращане.

С кандидатите, отговарящи на исизкванията ще се проведе интервю, за което ще бъдат допълнително информирани.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882998614 – Румяна Самоковарева – Председател на УС на МИГ