Month: February 2022

24.02.2022, Покана за обучение в гр. Пловдив

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

бучението ще се проведе на 09.03.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в зала на Общински съвет на общ.
Родопи, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ No 1а.

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ 09.03.2022 ОБЩ. РОДОПИ

22.02.2022, Покана за обучение в гр. Перущица

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 28.02.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа в зала на Общински съвет на
общ. Перущица, гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ No 2.

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ ПЕРУЩИЦА 28.02.2022

07.02.2022, СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“

1. ОБЯВА МЯРКА 21

2. Условия за кандидатстване мярка 21

3. Условия за изпълнение 21

4. Документи за информация към УК

5. Документи за попълване към УК

6. Документи към Условия за изпълнение

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

31.01.2022 Обществено обсъждане на промяна в Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване:

На основание на чл.26, ал.7, т.2 от ЗУСЕСИФ и във връзка с осигурен допълнителен финансов ресурс „МИГ Перущица-Родопи“ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи.

В срок от 31.01.2022г. до 14.02.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1 или чрез ИСУН 2020 . В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел „Процедури за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

1. ОБЯВА МЯРКА 7.2 прием 2022

2. Условия за кандидатстване по подмярка 7.2 прием 2022

3. Документи за кандидатстване

4. Документи и Условия за изпълнение