Month: February 2023

24.02.2023, Покана за провеждане на Общо събрание

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 06.03.2023 г. Час: 13:00 часа
Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание РЕШЕНИЕ № 3 / 17.02.2020 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 11.03.2020 г. /сряда/ от 16:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 2019г.;
  1. Промени в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на сдружението;
  1. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ”МИГ Перущица-Родопи” за 2019 г.;

  2. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл. Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

1.Покана Общо събрание – 06.03.2023

22.02.2023 – ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Перущица-Родопи

Дата на откриване: 22.02.2023 г.
Дата на приключване: 02.03.2023 г.

В изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ Перущица-Родопи анализира изпълнението на стратегията и предлага промяна на СВОМР като се преразпределят финансови средства по подмерките на стратегията.

За одобрение на промяната на СВОМР МИГ перущица-Родопи следва да внесе заявление за изменение на СВОМР на МИГ. За изготвянето на заявлението е необходимо да бъде проведено обществено обсъждане на изменението и да се вземе решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР.

Промяната е допустима на основание чл. 10 от Споразумение РД 50-137/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

С оглед на гореизложеното, очакваме вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 02.03.2023 г. на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес с. Брестовица, пл. „Съединение“ № 1. Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

1.Проект за промяна на стратегия за ВОМР – 22.02.2023

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614

14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

1.ОБЯВА-МЯРКА-7.2-прием-2023

2. Условия за кандидатстване мярка 21 втори срок на прием

3. Документи-и-Условия-за-изпълнение

4. Документи-за-кандидатстване

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
www.mig-p-r.org