22.02.2023 – ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Относно: Възможност за допълнително финансиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Перущица-Родопи

Дата на откриване: 22.02.2023 г.
Дата на приключване: 02.03.2023 г.

В изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ Перущица-Родопи анализира изпълнението на стратегията и предлага промяна на СВОМР като се преразпределят финансови средства по подмерките на стратегията.

За одобрение на промяната на СВОМР МИГ перущица-Родопи следва да внесе заявление за изменение на СВОМР на МИГ. За изготвянето на заявлението е необходимо да бъде проведено обществено обсъждане на изменението и да се вземе решение на колективния върховен орган на МИГ за промяна в одобрената СВОМР.

Промяната е допустима на основание чл. 10 от Споразумение РД 50-137/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014-2020г., сключено с Управляващия орган на ПРСР 2014-2020.

С оглед на гореизложеното, очакваме вашите мнения, предложения, коментари и писма за намерение в срок до 02.03.2023 г. на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, по пощата или в офиса на сдружението на адрес с. Брестовица, пл. „Съединение“ № 1. Постъпилите предложения ще се предоставят на Общото събрание на сдружението за окончателно вземане на решение.

1.Проект за промяна на стратегия за ВОМР – 22.02.2023

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,