23.05.2023, Покана

До заинтересованите страни, местни лидери и жителите на общини Родопи и Перущица

Местна инициативна група Перущица-Родопи подписа административен договор № BG06RDNP001-19.610-0082 по процедура „Помощ за подготвителни дейности за изготвяне на Стратегия за ВОМР на МИГ Перущица-Родопи“ и стартира подготовката на  трета поред Стратегия за водено от общностите местно развитие.

В процеса на  изготвянето на Стратегията ще се проведат поредица от информационни срещи, обучения и обществени обсъждания, които да гарантират масовото участие на хората от територията на двете общини в изготвянето на Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Перущица-Родопи за периода 2023-2027.

На електронната страница на МИГ Перущица-Родопи ще се предоставя периодично информация за дата, час, място и вид на събитията.

Запитвания и заявки за участие молим да изпращате на електронна поща trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на хартиен носител на адрес с.Брестовица, община  Родопи, пл.Съединение № 1, офис на МИГ Перущица-Родопи.

При необходимост моля да се свържете с г-жа Даниела Салкина – Изп.Директор на МИГ Перущица-Родопи, телефон 0885202428 или Румяна Самоковарева – 0882998614

Следващите информационни срещи ще се проведат както следва:

На 30.05.2023 г./ вторник/ от11 часа в Кметство Цалапица;

На 31.05.2023 г./ сряда/ от11 часа в Кметство Оризари;

На 06.06.2023 г./ вторник/ от 11 часа в Кметство Браниполе;

На 07.06.2023 г./ сряда/ от 11 часа в Кметство Белащица;

На 08.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Брестник;

На 15.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Устина;

На 20.06.2023 г./ вторник/ от 11 часа в Община Перущица – обучение за местни лидери;

На 22.06.2023 г./ четвъртък/ от 11 часа в Кметство Крумово;

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org