Обяви

Обява относно проектни предложения по подмярка 7.2, 23.05.2019

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ
обявява

процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Приложения:

Обява мярка 7.2 в .doc

Условия за кандидатсване в .docx

Документи за кандидатсване в .rar

Условия и документи за изпълнение .rar

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, 27.02.2019

Обява

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  ПО

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

МИГ Перущица-Родопи публикува за обществено обсъждане проект на Условия за кандидатстване и изпълнение по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи.

В срок от 28.02.2019 г. до 07.03.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес:  trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел Приеми след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

1. Проект обява във формат .doc

2. Проект на Условия за кандидатстване във формат .docx

3. Документи за кандидатстване .rar

4. Документи за изпълнение .rar

Покана за провеждане на Общо събрание на 22.01.2019

14.01.2019

До членовете на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦАРОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание

Дата: 22.01.2019 г. Час: 11:00 часа

Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 1 от 11.01.2019 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 22.01.2019 г. /вторник/ от 11:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 2018г.
 2. Промени в колективния върховен орган на сдружението

 3. Одобряване на актуализация на бюджет за 2019 година.

 4. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.

Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА …………………………………………..

Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

Покана за провеждане на Общо събрание в .doc формат

 

Обява относно проектни предложения по подмярка 4.1, 11.01.2019

11.01.2019,

МИГ Перущица-Родопи с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подмярка 4.1. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Перущица-Родопи чрез:

•           преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
•           насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
•           опазване на компонентите на околната среда;
•           спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
•           насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

Обява за работа: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ – 05.12.2018

РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“ обявява работно място за длъжността: Технически асистент на срочен трудов договор до 2023 година, 6 часов работен ден

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – завършено висше образование, най-малко степен “бакалавър”;
 • Професионален стаж най-малко две години ;
 • Умение за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel
 • Комуникативни умения, умение за работа в екип

Кандидатите да представят следните документи:

 • Автобиография – CV
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;
 • При необходимост ще се изискват допълнителни документи

Документите се подават по поща с обратна разписка на адрес: СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“: с. Брестовица 4224, пл.”Съединение” №1, община Родопи, област Пловдив в срок до 22.12.2018 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо на получаване.

С кандидатите, отговарящи на исизкванията ще се проведе интервю, за което ще бъдат допълнително информирани.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882998614 – Румяна Самоковарева – Председател на УС на МИГ