Обяви

Покана за провеждане на Общо събрание на 22.01.2019

14.01.2019

До членовете на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦАРОДОПИ“

Относно: Провеждане на Общо събрание

Дата: 22.01.2019 г. Час: 11:00 часа

Място: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.„Съединение“, № 1.

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 1 от 11.01.2019 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 22.01.2019 г. /вторник/ от 11:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на МИГ Перущица-Родопи за 2018г.
 2. Промени в колективния върховен орган на сдружението

 3. Одобряване на актуализация на бюджет за 2019 година.

 4. Разни.

Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл.„Съединение“, № 1.

На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, Пловдивска област, пл.

Съединение“, № 1.

На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА …………………………………………..

Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

Покана за провеждане на Общо събрание в .doc формат

 

Обява относно проектни предложения по подмярка 4.1, 11.01.2019

11.01.2019,

МИГ Перущица-Родопи с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подмярка 4.1. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Перущица-Родопи чрез:

•           преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
•           насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
•           опазване на компонентите на околната среда;
•           спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
•           насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;

Обява за работа: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ – 05.12.2018

РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ТЕХНИЧЕСКИ АСИСТЕНТ

СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“ обявява работно място за длъжността: Технически асистент на срочен трудов договор до 2023 година, 6 часов работен ден

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователно-квалификационна степен – завършено висше образование, най-малко степен “бакалавър”;
 • Професионален стаж най-малко две години ;
 • Умение за работа с компютър – Microsoft Office Word, Excel
 • Комуникативни умения, умение за работа в екип

Кандидатите да представят следните документи:

 • Автобиография – CV
 • Копие от диплома за завършено образование
 • Копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ професионален стаж;
 • При необходимост ще се изискват допълнителни документи

Документите се подават по поща с обратна разписка на адрес: СНЦ „ МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“: с. Брестовица 4224, пл.”Съединение” №1, община Родопи, област Пловдив в срок до 22.12.2018 г. включително, като важи датата на пощенското клеймо на получаване.

С кандидатите, отговарящи на исизкванията ще се проведе интервю, за което ще бъдат допълнително информирани.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882998614 – Румяна Самоковарева – Председател на УС на МИГ