Новини

04.07.2022 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява втори срок за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21

СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява втори срок за прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21.

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“

1. Обява мярка 21 втори срок на прием

2. Условия за кандидатстване мярка 21 втори срок на прием

3. Условия за изпълнение 21

4. Документи за информация към УК

5. Документи за попълване към УК

6. Документи към Условия за изпълнение

07.06.2022, Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи

Относно: Провеждане на Общо събрание
Дата: 16.06.2022 г.
Час: 15:00 часа
Място на провеждане: Офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, област Пловдив, пл. „Съединение“, № 1.

П О К А Н А
Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,
На основание чл. 26, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение „МИГ Перущица-Родопи” и на основание Решение № 7/06.06.2022 г. на Управителния съвет свиквам заседание на Общото събрание на 16.06.2022 г. /четвъртък/ от 15:00 часа, което ще се проведе при следния дневен ред:
1. Приемане на Обобщен годишен доклад за извършени дейности на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2021 г.
1. Разглеждане и приемане Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Перущица-Родопи” за 2021 г.;
2. Вземане на решение за даване на съгласие за реализиране на проект за подготвителни дейности по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020
3. Разни.
На основание чл. 26, ал. 5 от Устава на Сдружението писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са предоставени на разположение на членовете за запознаване с тях в офиса на Сдружението – с. Брестовица, община „Родопи”, обл. Пловдив, пл. „Съединение“, № 1 .
На основание чл. 28 от Устава на Сдружението при липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред.

РУМЯНА САМОКОВАРЕВА
Председател на УС наСдружение „МИГ Перущица-Родопи”

07.06.2022 Покана за провеждане на общо събрание на МИГ Перущица-Родопи

24.02.2022, Покана за обучение в гр. Пловдив

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

бучението ще се проведе на 09.03.2022 г. (сряда) от 10:30 часа в зала на Общински съвет на общ.
Родопи, гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ No 1а.

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ 09.03.2022 ОБЩ. РОДОПИ

22.02.2022, Покана за обучение в гр. Перущица

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 28.02.2022 г. (понеделник) от 10:30 часа в зала на Общински съвет на
общ. Перущица, гр. Перущица, ул. „Отец Паисий“ No 2.

ПОКАНА ОБУЧЕНИЕ ПЕРУЩИЦА 28.02.2022

07.02.2022, СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21

„Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“

1. ОБЯВА МЯРКА 21

2. Условия за кандидатстване мярка 21

3. Условия за изпълнение 21

4. Документи за информация към УК

5. Документи за попълване към УК

6. Документи към Условия за изпълнение

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

31.01.2022 Обществено обсъждане на промяна в Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване:

На основание на чл.26, ал.7, т.2 от ЗУСЕСИФ и във връзка с осигурен допълнителен финансов ресурс „МИГ Перущица-Родопи“ публикува за обществено обсъждане Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи.

В срок от 31.01.2022г. до 14.02.2022 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg, на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1 или чрез ИСУН 2020 . В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел „Процедури за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,

1. ОБЯВА МЯРКА 7.2 прием 2022

2. Условия за кандидатстване по подмярка 7.2 прием 2022

3. Документи за кандидатстване

4. Документи и Условия за изпълнение

09.12.2021, Покана за обучение в гр. Перущица на 21.12.2021

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 21.12.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в „Даново училище“,
гр. Перущица, ул. „Спас Гинов“ No 3.

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

ПОКАНА ОБУЧЕНИЯ 21.12.2021 гр. Перущица

03.12.2021, Покана за еднодневно обучение свързано с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти с. Ягодово

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ“ ВИ КАНИ
НА ЕДНОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ СВЪРЗАНО
С ПОДГОТОВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ

Обучението ще се проведе на 07.12.2021 г. (вторник) от 10:30 часа в сградата на
Кметство село Ягодово, община Родопи.
Договор РД-50-137 /21.10.2016 г.

СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПЕРУЩИЦА – РОДОПИ
с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив, пл. „Съединение“ No 1
www.mig-p-r.org, email: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg

ПОКАНА ОБУЧЕНИЯ 07.12.2021 ЯГОДОВО

03.12.2021,Обществено обсъждане на промяна в Условия за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

Процедура чрез подбор на проектни предложения с два срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.569 – МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи”

На основание на чл.26, ал.7, т.2 от ЗУСЕСИФ и във връзка с осигурен допълнителен финансов ресурс „МИГ Перущица-Родопи“ публикува за обществено обсъждане промяна на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения с два срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.569 – МИГ Перущица-Родопи, Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица-Родопи. В срок от 03.12.2021г. до 17.12.2021 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките. Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел „Процедури за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

1. Проект на Обява мярка 21

2. Проект на Условия за кандидатстване мярка 21

3. Проект на Условия за изпълнение 21

4. Проект на Документи за информация към УК

5. Проект на Документи за попълване към УК5

6. Проект на Документи към Условия за изпълнение

22.11.2021г., Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Перущица-Родопи“

На основание на чл.26, ал.7, т.2  от ЗУСЕСИФ и във връзка с осигурен допълнителен финансов ресурс „МИГ Перущица-Родопи“ публикува за обществено обсъждане промяна на Условия за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184 МИГ Перущица-Родопи Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица-Родопи. В срок от 22.11.2021г. до 30.11.2021 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на електронен адрес: trakijskorodopskata.yaka@abv.bg или на адрес: с.Брестовица, община Родопи, пл.Съединение №1. В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Окончателният вариант на условията ще бъде публикуван в раздел „Проекти“, подраздел „Процедури за кандидатстване“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

1. ОБЯВА

2. Условия за кандидатстване Мярка МИГ 4.1. v.2

3. Документи за кандидатстване

4. Условия и документи за изпълнение