Новини

Покана за провеждане на заседание на УС – 22.11.2018

До членовете на УС на
СДРУЖЕНИЕ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ”

Относно: Покана за провеждане на заседание на УС

Уважаеми дами и господа,

На основание чл. 38, ал. 1 от Устава на Сдружение „Местна инициативна група Перущица-Родопи” свиквам заседание на УС на 22.11.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 часа в офиса на Сдружението, със следния дневен ред:

ДНЕВЕН РЕД

  1. Актуализация на ИГРП за 2018 г. и 2019 г.;
  2. Одобряване на обява за прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР, условия и образци на документи за кандидатстване по Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от СВОМР на Сдружение „МИГ Перущица – Родопи“
  3. Обявяване на конкурс за длъжността „Технически асистент“ .
  4. Разни.

С уважение,

Румяна Самоковарева
Председател на УС на
Сдружение „МИГ Перущица-Родопи”

 

01.08.2018, Обява за избор на независими външни експерти-оценители

О Б Я В А

ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

Във връзка с необходимостта от наемане на външни оценители за участие в експертна оценка на проектни предложения подадени към МИГ по мерките от Стратегията за ВОМР и от ПРСР, мерки 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.5 и 21

Сдружение „МИГ Перущица – Родопи”, получател на помощ по Споразумение №РД50-137/21.10.2016. с УО на ПРСР.

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

Обява оценители в .PDF

1. Заявление приложение 1

2. Автобиография

3. Декларация приложение 3

4. Декларация лични данни

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0035985202428,
http://www.mig-p-r.org