Day: January 13, 2020

02.01.2020 Актуализация на СВОМР

Сдружение МИГ Перущица-Родопи обръща внимание на заинтересованите страни, че на електронната страница на сдружението в секция “Стратегия и изпълнение” е публикувана нова актуализирана версия на Стратегията. В същата секция е публикувано и допълнителното споразумение на сдружението  с Министерство на земеделието, храните и горите.

Актуализацията и допълнителното споразумение касаят промени в Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org

02.01.2020 Подписани са първите договори с бенефициенти по СВОМР

През месец декември 2019 г. „МИГ Перущица-Родопи“ получи заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд “Земеделие” за ОДОБРЕНИЕ на работата на Комисията за подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства ” от Стратегията за водено от общностите местно развитие и за одобрение на първите два проекта по процедурата.

На 27.12.2019 г. Председателя на МИГ Перущица-Родопи г-жа Румяна Самоковарева подписа първите два административни договори с бенефициенти за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по подмярката.
Договори сключиха “Елис Фрут” ЕООД, с.Цалапица за проект с разходи в размер на 101732,00 лв без ДДС и земеделски производител Светослав Стефанов Луканов, гр.Перущица за проект с разходи в размер на 193336,00 лв без ДДС.

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org