Month: February 2021

20.01.2021, ОБЯВА за прием на проектни предложения

СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

обявява процедура за прием на проектни предложения

BG06RDNP001-19.444- МИГ Перущица-Родопи- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г.,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Документи за кандидатстване и изпълнение:

1. ОБЯВА 7.5 V2.doc

2. Условия за кандидатстване 7.5 V2.docx

3.Условия за изпълнение 7.5 .docx

4.Приложения към Условията за кандидатстване.rar

5.Приложения към Условията за изпълнение.rar

 

23.11.2020, ОБЯВА за прием на проектни предложения

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ 

обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

1. ОБЯВА 6.4 V1-Втори Прием .doc

2. Условия за кандидатстване 6.4 V1 – Втори Прием.docx

3.Условия за изпълнение 6.4 .docx

4.Приложения към Условията за изпълнение.rar

5.Приложения към Условията за кандидатстване.rar

 

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: 0885202428,
http://www.mig-p-r.org