Day: January 29, 2024

15.01.2024, Процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ“    обявява процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Пълният комплект документи е наличен на: https://eumis2020.government.bg/bg/29efb223/Procedure/Active

Повече прочетете тук :

1. ОБЯВА 6.4 ТРЕТИ ПРИЕМ

Сдружение “Местна инициативна група Перущица-Родопи”
адрес: с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив,
пл. “Съединение” № 1,
тел.: +359885202428,
http://www.mig-p-r.org