03.04.2020, СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Приложения:

1. ОБЯВА 6.4 v.1

2. Условия за кандидатстване 6.4 v.1

3. Условия за изпълнение 6.4

4. Приложения към Условията за изпълнение

5. Приложения към Условията за кандидатстванепълнение 6.4

6. Въпроси и отговори 09.04.2020

7. Въпроси и отговори до 19.04.2020

8. Отговори на постъпили въпроси до 02.05.2020 г.

9. Отговори на постъпили въпроси до 11.05.2020 г.


22.07.2019, СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на
МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

Приложения:

1. ОБЯВА 4.1 ВТОРИ ПРИЕМ

2. Условия за кандидатстване Мярка 4.1 ВТОРИ ПРИЕМ

3.Документи за кандидатстване ВТОРИ ПРИЕМ

4.Условия и Документи за изпълнение ВТОРИ ПРИЕМ


23.05.2019, СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Приложения:

Условия за кандидатстване по подмярка 7.2 с удължаване срок на прием .docx

ОБЯВА МЯРКА 7.2 с удължаване на срок прием .doc

Обява мярка 7.2 в .doc

Условия за кандидатсване в .docx

Документи за кандидатсване в .rar

Условия и документи за изпълнение .rar


11.01.2019, МИГ Перущица-Родопи с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подмярка 4.1. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Перущица-Родопи чрез:

•           преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
•           насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
•           опазване на компонентите на околната среда;
•           спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
•           насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;