14.02.2023 , СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява първи срок за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.614 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

1.ОБЯВА-МЯРКА-7.2-прием-2023

2. Условия за кандидатстване мярка 21 втори срок на прием

3. Документи-и-Условия-за-изпълнение

4. Документи-за-кандидатстване


07.02.2022, СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ” обявява процедура за прием на проектни предложения № BG06RDNP001-19.569- МИГ Перущица-Родопи,

Мярка 21 „Съхраняване и развитие на местните идентичности и валоризиране на местното културно наследство на територията на МИГ Перущица-Родопи“

 

1. ОБЯВА МЯРКА 21

2. Условия за кандидатстване мярка 21

3. Условия за изпълнение 21

4. Документи за информация към УК

5. Документи за попълване към УК

6. Документи към Условия за изпълнение


07.07.2021, СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

обявява процедура за прием на проектни предложения

BG06RDNP001-19.529-S1, Процедура: МИГ Перущица-Родопи- 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1. ОБЯВА 4.2 V2

2. Условия за кандидатстване 4.2 V2

3.Приложения към Условията за кандидатстване

4. Условия за изпълнение към приложения


20.01.2021, СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

обявява процедура за прием на проектни предложения

BG06RDNP001-19.444- МИГ Перущица-Родопи- Подмярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура” от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 г., финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

1. ОБЯВА 7.5 V2.doc

2. Условия за кандидатстване 7.5 V2.docx

3.Условия за изпълнение 7.5 .docx

4.Приложения към Условията за кандидатстване.rar

5.Приложения към Условията за изпълнение.rar


23.11.2020, СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения по Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

 

1. ОБЯВА 6.4 V1-Втори Прием .doc

2. Условия за кандидатстване 6.4 V1 – Втори Прием.docx

3.Условия за изпълнение 6.4 .docx

4.Приложения към Условията за изпълнение.rar

5.Приложения към Условията за кандидатстване.rar

 


07.08.2020, ОБЯВА за прием на проектни предложения по

Процедура чрез подбор на проектни предложения с два

крайни срока за кандидатстване:

за прием на проектни предложения по Процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ обявява процедура за прием на проектни предложения по подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4. “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Приложения:

1. ОБЯВА 4.2.doc .doc

2. Условия за кандидатстване 4.2.docx

3.Приложения към условия за кандидатстване.rar

4.Условия за изпълнение и приложения.rar

5. Отговори на постъпили въпроси до 20.08.2020 г.

 


03.04.2020, СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи – Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Приложения:

1. ОБЯВА 6.4 v.1

2. Условия за кандидатстване 6.4 v.1

3. Условия за изпълнение 6.4

4. Приложения към Условията за изпълнение

5. Приложения към Условията за кандидатстванепълнение 6.4

6. Въпроси и отговори 09.04.2020

7. Въпроси и отговори до 19.04.2020

8. Отговори на постъпили въпроси до 02.05.2020 г.

9. Отговори на постъпили въпроси до 11.05.2020 г.


22.07.2019, СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения по втори краен срок за кандидатстване № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на
МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

Приложения:

1. ОБЯВА 4.1 ВТОРИ ПРИЕМ

2. Условия за кандидатстване Мярка 4.1 ВТОРИ ПРИЕМ

3.Документи за кандидатстване ВТОРИ ПРИЕМ

4.Условия и Документи за изпълнение ВТОРИ ПРИЕМ


23.05.2019, СДРУЖЕНИЕ “МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ

ОБЯВЯВА

процедура за прием на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване

BG06RDNP001-19.234 „МИГ Перущица-Родопи Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.“ от

Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Приложения:

Условия за кандидатстване по подмярка 7.2 с удължаване срок на прием .docx

ОБЯВА МЯРКА 7.2 с удължаване на срок прием .doc

Обява мярка 7.2 в .doc

Условия за кандидатсване в .docx

Документи за кандидатсване в .rar

Условия и документи за изпълнение .rar


11.01.2019, МИГ Перущица-Родопи с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ОБЯВЯВА

процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.184- МИГ ПЕРУЩИЦА-РОДОПИ, Подмярка 4.1″Инвестиции в земеделски стопанства”, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Перущица- Родопи

Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ:

Подмярка 4.1. има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ Перущица-Родопи чрез:

•           преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
•           насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;
•           опазване на компонентите на околната среда;
•           спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства;
•           насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани;